Top-100

Fansels hew ik ok stimd op ’e Frise top-100. En ok op ’e top-2000 stimd hew. Dat binne je ok wel an je stand ferplicht at je soa’n groat mezykliefhewwer binne as ik. En dan hew ik ’t over mèzyk en niet over dat dreunende geluud fan ’e leste desennia. Ik bin fan ’e mezyk…

Lees meer

Janny Bouma en Bauky Luinstra út bestuur Bildts Aigene

’t Bestuur fan Bildts Aigene nimt op 1 jannewary 2022 ôfskaid fan de bestuursleden Janny Bouma en Bauky Luinstra. Baidegaar hewwe angeven om tena hur frije tiid âns in te delen. Tegaar met Jan de Groot kwammen baide frôly op 1 jannewary 2015 in ’t bestuur fan doe nag stichting ‘Ons Bildt’ dat niet lang…

Lees meer

De beste wînsen fan Bildts Aigene

Alle frijwilligers fan Bildts Aigene wînse jim ’n noflike jaarwisseling en ’n gelukkig, gesond en Bildtstalig 2022 toe. Ok ankem jaar kinne jim fansels bij ôns terecht met ouwe foto’s en historys spul. En wille jim wat fertaald hewwe naar ’t Bildts of mot d’r wat nakeken worre, dan kinne jim dut altiten naar info@bildtsaigene.nl…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Bedraigde soort

Albatrossen binne trouwe, monogame feugels, maar de leste jaren skaide se faker. Ik most ok even in de ogen wrive, maar ’t is echt soa. Normaal gong soa’n 1 prosint fan de paren útnander, foornaamlik at ’t niet lukt om nageslacht te krijen. Maar ’t persintazy is bij sommige populasys de ôflopene 15 jaar oplopen…

Lees meer

Fergeefse boadskippen

Soa’t fast in meer dorpen in Frysland ’t gefal is, hout de plaatslike ondernimmingsferening jaarliks in desimber ’n aksy. Dan krije je ’n lot at je bij een fan ’e winkels wat kocht hewwe. Der kinne je prizen op winne. In ’e krant Bildt.nu ston dut: “Je herkent de deelnemende ondernemers aan de actieposter.” Och…

Lees meer

Hypogonder

Wete jim wer’t ik ’n hekel an hew? Pasta. Ja, klopt. Maar der gaat ’t in deuze kollum niet over. Ik hew namelik ’n hekel an mînsen die’t altiten over hursels prate. Fral over hur kwaaltsys. Mînsen die’t niet naar ânderen lústere, maar ’t altiten slimmer hewwe as een die’t befoorbeeld krekt said het dat…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Waes

Tot diep in de jaren ’90 fan de forige eeuw brúkten Friezen skûtsjes om hur irpels, kuil en ânder goed te ferfoeren. Echt waar. Dat leerde ik fan de Flaamse Tom Waes, die’t ’n ôflevering over Frysland maakt had. D’r waar meer dat niet klopte, of in elk gefal enorm útfergroat worde. Ston die Frise…

Lees meer

Krityk

Sont juny doen ik deuze kollum bij Omrop Fryslân. Dernaast skriif ik een keer in ’e maand ’n kollum in de ‘Nije Bildtse Post’ en sont hest tien jaar fersorg ik ’n kollum op ’e websait fan foetbâlferening St.-Anna en die gaat niet allenig over foetbâl. Werom fertel ik jim dut allegaar? Omdat ik ’t…

Lees meer