Bildtse history

’t Bildt is ‘nij’ lând dat rúm 500 jaar leden wonnen is út ’e Middelsee. ’t Het ’n aigen taal en kultuur. Dut wort bewaard in foto’s, dokuminten en foorwerpen. Maar ok in prachtige ferhalen en geografys ondersoek. Dúk in ’t ferleden fan ’t Bildt en ontdek de Bildtse kultuur, taal en history.

Wat wille jou sien?

oudefotostannapng

Foto's en foorwerpen

Kyk hoe’t jou straat d’r 100 jaar leden útsâg. Jou kinne op dorp, straat, tiidsperioade en/of onderwerp soeke in ’n databank fan meer as 13.000 foto’s. D’r komme nag hyltyd meer foto’s bij der’t jou fergeefs in sneupe kinne!

youtubefilmargyfSchermafbeelding 2020-11-11 153157

Bildts filmargyf

Kyk in ôns filmargyf op YouTube, der’t anthoesjaste filmers ’t Bildtse leven fastlaid hewwe. De kleren fan doe, de eerste landboumesines of de bou fan ’t plak der’t jou nou weune. Jou fine ’t werom in ’t argyf.

Foto-argyf-documenten-cropped

Dokuminten ’t Bildt

In ’t argyf fan de werkgroep History fan de Stichting Bildts Aigene (foorhine Bildts Dokumintasy Sintrum) binne ferskaidne stikken over ’t Bildt te finen. Maar ok bij de Gemeente.

't Ferleden fertelt

De ferhalen binne plaatst in de anleverde taal.
‘t Is de bedoeling dat alle ferhalen aansen naar ‘t Bildts fertaald worre.

99 Belangrike Bilkerts

Wie beskermde ’t Bildt teugen de bliksem? En welke Bilkert kwam op syn sloffen in ’t Rijksmuseum? Lees over 99…

Feerder leze

Wandelingen Douwe Zwart

Jarenlang het Douwe Zwart stikken skreven in ‘e Bildtse Post over syn “Wandelingen” lâns de hoofdstraten fan St.-Anne.

Douwe beskreef de húzzen die’t-y teugenkwam in de Van Harenstraat, de Warmoesstraat en ’t Noordeand.  En dan niet wat nou ’t Noordeand hyt, maar ’t ouwe Noordeand ofwel de Stadhoudersweg.

Hij beskreef niet alleen ’t huus, maar fral de beweuners deur de jaren hine. Soa kregen je ’n heel mooi tiidsbeeld fan wat mînsen deden en  hoe’t men leefde.

Je kinne niet soeke op ’n bepaald huus, maar motte even bladere.

Historise informasy fan ânderen

Ondersoek Sytse Keizer

Sytse Keizer ondersoekt de history fan ’t Billând (ant 1505) en ’t Bildt (1505-nou). Hij het hierfoor ’n websait maakt met help fan ô. â. ’t fertroude BildtGIS (Geografys Informasy Systeem). Deur ferskillende lagen an te klikken ontfouwe allerlaai aspekten fan ’e Bildtse geskidenis hur foor jou aigen ogen! En ja, sels de Romeinen skine hier weest te hewwen!

Tresoar

Bij Tresoar (’t foormalige Ryksargyf en Provinsjale Bibletheek) is informasy te finen over jou aigen achtergrônd, huus, dorp en ’t sou sels kinne dat jou wat over jousels fine! In ’t Tresoarkompleks worre faak ok ’n prot dingen organiseerd foor jong en oud: konserten, lezings, tintoanstellings, edukative projekten, kynderkollezys ensoa. Ok is ’t ’n ideaal plak foor wetenskappers, genealogen, studinten en skoaljeugd om rustig alleen of tegaar werke te kinnen an ’n ondersoek.

Frys Film Argyf

’t Frys Film Argyf fersamelt en beheert sont 1988 ’t filmys ouderserf fan Frysland. Se binne interesseerd in alle films en fideo’s die’t in of over Frysland maakt binne, fan doe en nou. Hur kolleksy bestaat op dut stoit út meer as 8000 films en fideo’s, die’t se foor ’n part digitaliseerd hewwe.