DISCLAIMER

Disclaimer
Stichting Bildts Aigene spant ‘m in om de informasy die’t ‘t anbiedt op deuze websait soa folledig en naukeurig mooglik te houwen, maar geeft hierfoor gyn garânsys. An de ferstrekte informasy kinne gyn rechten ontleend worre.
Bildts Aigene anfaardt gyn inkele ferantwoordlikhyd foor skade ontstaan deur ‘t gebrúk of onfolledighyd fan, of informasy, anboaden deur Bildts Aigene of darde pertijen op welke menier dan ok.
Bildts Aigene kin niet garandere dat de websait foutloas of ononderbroken funksjoneert.

 

Hyperlink
De websait fan Bildts Aigene befat ferwizings en/of hyperlinks naar ândere websaits die’t niet deur Bildts Aigene beheerd worre. Deuze binne opnommen as informasy fan de deelnimmers. Bildts Aigene geeft gyn garânsys en anfaardt gyn inkele anspraaklikhyd wat met de inhoud te krijen het, gebrúk en de beskikberhyd fan sokke websaits.

 

Privacy Reglement
De gegevens die’t wij fersamele brúkke wij as informasy foor op de websait om jou op ‘e hoogte te houwen fan eveneminten in de streek ‘t Bildt. Wij hewwe de plicht de privacy te beskermen en sorgvuldig met informasy om te gaan. Fansels ferkope of ferhure wij gegevens niet.

Bildts Aigene het hur útterste best deen om jou privacy te beskermen teugen onbefoegde toegang en onaigenlik gebrúk. Bildts Aigene behout hur ‘t recht foor de Disclaimer en Privacy Reglement an te passen. Elke anpassing sil op dut bladsy publiseerd worre.

Deur ‘t infoeren fan de persoanlike gegevens op de websait fan Bildts Aigene gaat de deelnimmer d’r akkoord met dat deuze gegevens in ‘n database opsloegen wort. Deuze database behoort útslúttend tot Bildts Aigene en is niet foor darden toeganklik.
As deelnimmer op de websait fan Bildts Aigene kinne jou de deur jou infoerde gegevens insien en eventueel ferândere. Dut kan nadat d’r foor jou ‘n akkount anmaakt is.

 

Foto’s
Op deuze websait worre gau ‘s foto’s plaatst. Mochten jou fan mening weze dat bepaalde copyrights overtreden worre, dan kinne jou kontakt met ôns opnimme en wij kinne ‘t materiaal weghale of ‘n bronfermelding anpasse. Wille jou ‘n foto fort hewwe, nim dan kontakt met ôns op.