Wat is ‘t Bildts Aigene?

Op ’t Bildt wort deur ’n prot mînsen Bildts praten. Dat is och soa belangryk en dat mot fansels ok soa blive. In feul ferenings en Stichtings wort ’t Bildts brúkt. Ok binne d’r Bildtstalige mezykgroepen en worre de meeste teneelstikken in ’t Bildts opfoerd. Dat geldt ok foor lezings die’t foor ’t groatste part in ’t Bildts binne. Stichting Bildts Aigene (BA) beskermt en werkt an de kultuurwaardes op ’t Bildt. Deuze kultuurwaardes binne ônder ândere:

  • de aigenhyd fan ’t Bildt
  • de kultuurdragers op ’t Bildt
  • de toeristise antrekkingskracht fan ’t Bildt

Wat is de ambisy fan de Stichting Bildts Aigene?

’t Hoeden en noeden fan de Bildtse taal, Kultuur en History en dut aktyf sichtber make. En BA wil Bilkerts en niet-Bilkerts, jong en oud, wer’t se ook weune, ferbine late met ’t BA om op deuze menier ’n bijdrage te leveren an de kulturele ferskaidenhyd in Europa.

History

Op 3 juny 2015 worde Stichting Bildts Aigene opricht deur de fier organisasys op ’t gebied fan de Bildtse taal en kultuur: stichting Ons Bildt, ’t Bildts Dokumintasysintrum, Aerden Plaats en komissy Meertalighyd. Die lêste twee binne útaindlik dochs hur aigen pâd insloegen omdat hur doelstellings dochs op ’n ânder flak lêge.

Tunworig is Bildts Aigene aktyf op feul gebieden: de Bildtse taal, Bildtse history en de derbij horende dokumintasy, ’n útgebraid foto-, film- en audioargyf, en skreven dokumintasy, maar ok soasjale aktiviteiten en ’t steunen fan projekten die’t de Bildtse kultuur in stand houwe.

Bestuur

Simone Dijkstra – Foorsitter
Marian de Jong – Tydlik Siktaris en foorraadbeheer
Leendert Nauta – Algemeen en Dorpscanons
Monique Dijkstra – PR
Ali Bronger – History
Jan de Groot – Taal
Fakant – Pinningmeester

Beloaningsbelaid

De bestuursleden krije gyn beloaning foor hur hêstwerk.

Kontaktgegevens

Besoek/korrespondînsyadres: Beuckelaarstraat 2, 9076 DA St.-Anne (bibletheek)

E-mailadres:info@bildtsaigene.nl

Tillefoan: 06-45657383

Belangrike dokuminten

Erkind goed doel


Bildts Aigene is deur de Belastingdienst anmurken as ’n Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).
Dut hout in dat skinkings, binnen de derfoor geldende regels, ôftrekber binne fan ’e inkomsten- of fennoatskapsbelasting.

Ok hoeft de stichting gyn erf- of skinkbelasting te betalen over ontfongen erfenissen en skinkings die’t de stichting brúkt foor ’t algemeen belang.

Gegevens fan de Stichting

Rechtsform: Stichting
Statútêre naam: Stichting Bildts Aigene
Statútêre setel: gemeente Waadhoek
Kamer van Koophandel: 63454734
RSIN: 855243302
Fiskaal nummer: 8552.43.302
SBI: 94996 – Overige ideële organisasys

Insette als frijwilliger?

Bildts Aigene kin fansels niet sonder frijwilligers om de Bildtse taal, kultuur en history in stand te houwen. Bildts Aigene hout him met groate en klaine projekten doende en doet dat met frijwilligers. Hewwe jou ’n paar uur in de week tiid over of wille jou wel ’s ’n bijdrage levere an ’n evenemint fan Bildts Aigene? Dat kin fansels altiten! Kom op ’n woensdagoverdâg gewoan maar ’s del in ’e bibletheek, der is alle weken ’n frijwilliger anwezig. Maar maile na Bildts Aigene kin ok: info@bildtsaigene.nl