Kollum Gerard de Jong: Ferstrooide tiid

Fan Koaningsdâg ôf waar d’r weer soa’n nussy dagen. Ik noem ’t tussentiid: om feestdagen hine swevende frije tiid om dingen te doen der’t je âns niet an toe komme maar der’t útaindlik niet feul fan terechtkomt. Want útslape, leze, snooker op tv, ’t gedicht most bijskaafd, en happys en drank hale foor ‘n burrel…

Lees meer

99 Belangrike Bilkerts

Wie beskermde ’t Bildt teugen de bliksem? En welke Bilkert kwam op syn sloffen in ’t Rijksmuseum? Lees over 99 Bilkerts die’t belangryk weest hewwe foor de Bildtse geskidenis. Deuze besondere geskidenis is te downloaden in 2 parten. Download part 1 Download part 2

Lees meer

Nijs fan ôfdeling History

Jim hewwe op de sait leze kinnen dat wy metwerke souden an ’t projekt Gedinke en Foorútsien, op Nij Altoenae. Dut projekt waar in ’t kader fan 75 jaar Befrijding. Bildts Aigene sou metwerke deur middel fan ’n tintoanstelling in ‘e skuur fan Teun de Jong. Dernaast waar en is ’t de bedoeling dat wy…

Lees meer

Spul socht foor skoalprojekt 75 jaar befrijding

Bildts Aigene is tegaar met brassband ‘Blaast de Bazuin’ fan Nij Altoenae doende met ’n groat projekt over 75 jaar befrijding, onder de naam “Gedinke en Foorútsien.” In ’e Bildtse Post kinne jim regelmatig leze wat dut projekt krekt inhout: ’t farieert fan ’n foorstelling ant ferhalen, ’n tintoanstelling, mezyk, weromsien op ’e oorlog en…

Lees meer

Ofslútting 2019 met Kerstburrel en “ôfskaid” boegbeeld Jan Faber

Frijdegaven 20 desimber l.l. hewwe alle metwerkers fan ’e ôfdeling History fan Bildts Aigene ’t jaar 2019 ôfsloaten met ’n burreltsy en ’n happy. Weer ’n drok jaar achter de rûg, met hoogte- en dieptepunten. Een fan ‘e metwerkers fan ’t eerste uur, Johannes Post, het de striid teugen ’n slopende sykte ferloren. Wij sille…

Lees meer