Kollum Gerard de Jong: Dialekt

‘Ik bin heel blij dat ik ’t dialekt weer leven inbloezen hew. Dialekten over de hele wereld storve út, wilens ’t soa’n belangryk part fan ôns wuttels is, fan wer’t wij weg komme en wer’t ôns woorden en taal wegkomme.’ Instimmend applaus, twee weken leden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, doe’t sanger-fersyskriver PJ…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Utfanhuus

De leste keer dat se bij ôns útfanhuus waar, waar in 2019. Al even leden, maar met drokte en de koronatiid is dat hoe’t ’t gaat. Elise is de dochter fan Mirjam’s broer en mot omme en tante teugen ôns sêge. Al loof ik niet dat se dat ok maar een keer said het. Soa…

Lees meer

Presintasy Dorpskanon: start fan mooi projekt Bildts Aigene

Saterdeg 29 oktober l.l. besochten krapan feertig mînsen de presintasy fan de Dorpskanon fan ’t Bildt. Leendert Nauta fan Bildts Aigene fertelde wat ’n kanon nou aigenlik krekt is. ’n Kanon is niks âns as ferhalen die’t de geskidenis fan ’n dorp, of in ôns gefal, ’n streek beskriift. Na de útleg fan Leendert waar…

Lees meer

Jan de Vries wint de Bildtse-Kultuurpriis

Na de eerste oproep sat de sjury d’r wat over in, maar na de tweede oproep om Bilkerts te nomineren foor de Bildtse-Kultuurpriis 2022 stroomden d’r gelukkig ’n prot nominasys binnen. Der waren wij fansels och soa wiis met. Ons groate dank derfoor. De sjury is bijnander weest en het besloaten om de Bildtse-Kultuurpriis an…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: De Kloof

’n Kaartsy in de Volkskrant sorgde saterdeg foor hilariteit op twitter. Frysland worde Grunningen noemd, Grunningen worde Frysland. Twitter is twitter: eerst wort d’r om gnezen en worre d’r grappys maakt. Maar omdat niks meer gewoan leuk of ’n foutsy weze kin – ’t sou wel ’s bewust deen weze kinne – fochten twitterers nander…

Lees meer

Bildts Aigene komt met ’n dorpskanonwebsait

Bildts Aigene komt met wat besonders: ’n dorpskanonwebsait fan ’t Bildt. En fansels hoort der ’n presintasy bij. Deuze presintasy fynt plak op saterdegoverdâg 29 oktober e.k. om 15.30 uur in de bibletheek fan St.-Anne. Elkeneen is hierfoor fansels útnoadigd. Ferskillende presintasys Soa sil Bauke Folkertsma (inisjatyfnimmer dorpskanon-projekt) ’n presintasy houwe over de kombinasy tussen…

Lees meer

Nachtgedichten en foordragers socht

Saterdeg 29 oktober e.k. wort foor de achttynde keer de ‘Nacht van de Nacht’ houwen. In Waddenhoek doet ok ‘Seewyn Cultuureducatie’ met an de landlike kampanje, met de aksy ‘Nachtgedichten.’ Sij soeke mînsen die’t tidens de feestlike aven in Franeker Bildtse, Franeker en Frise gedichten foordrage wille. Seewyn: “Wij zijn op zoek naar gedichten met…

Lees meer

Bildtse kursussen: wij hewwe kursisten norig…!

Bildts is een fan de meest bekinde mingtalen fan Frysland. ’t Is derom ok mooi dat ’t nag feul praten wort, maar ok dat d’r feul Bildts skreven wort. Fansels wille wij, as Bildts Aigene, dat soafeul mooglik mînsen Bildts praten en skriven blive. Derom fine wij de Bildtse kursussen, die’t wij geve, och soa…

Lees meer

Nomineer deuze week nag foor de Bildtse-Kultuurpriis

Blikstynders, mînsen, wat is dut nou? Nou is d’r tweekeer gyn Bildtse-Kultuurpriis útraikt deur jim-wete-wel, en nou kin deuze priis weer útraikt worre, maar krije wij ant nou toe nauliks nominasys fan jim. Dat is dochs al wat núvver… Maar meskien is’t jim even deurgaan om’t jim ’t even drok hadden. Gelukkig kinne jim nag…

Lees meer

Tresoar op bezite

Dînsdeg 27 septimber l.l. brocht Bert Looper, oud-direkteur fan Tresoar, ’n bezite an ’t Bildt. Bert had bij syn ôfskaid fan Tresoar angeven dat-y wel “on-toer” wou om in ’e provînsy ferhalen te fertellen. De útnoadigende organisasy, in dut gefal dus Bildts Aigene, mocht angeve wer’t ’t ferhaal over gaan sou. Omdat Bildts Aigene ankem…

Lees meer