De Bildtse skeurkalinder fan Bildts Aigene is út

Wij kinne ’t mis hewwe, maar neffens ôns is d’r nag nooit ’n Bildtse skeurkalinder útkommen. Jawis, bij ’t soad Bildtse jaregkalinders binne d’r de lêste jaren útbrocht, maar ’n Bildtstalige skeurkalinder nag niet, dinke wij. Hoe dan ok: wij wete in elk gefal seker dat d’r nag nooit eerder ’n skeurkalinder fan ’t jaar…

Lees meer

Nijs fan Bildts Aigene: kaartaksy en bieb 100 jaar

Goeie Bilkerts, niet-Bilkerts en ândere belangstellenden. Wij hewwe twee nijtsys foor jim. Prachtige aksy Kerst- en Nijjaarskaarten Wij hewwe nou ’n aksy: tien kaarten foor tien euro! Dat geldt ok foor de Kerst- en Nijjaarskaarten. Bibletheek 100 jaar Op woensdeg 6 oktober e.k. bestaat de bibletheek in St.-Anne hondert jaar. Fansels mot dat fierd worre…

Lees meer

Boek ‘De sonde fan Haitze Holwerda’ is út

De roman ‘De sonde fan Haitze Holwerda’ fan skriver Ulbe van Houten is d’r nou ok in ’t Bildts. ’t Ferhaal gaat over ’n graidboer fan ’t Frise plattelând, die’t foor de ongetiid drie Bildtse erbaaiers inhuurt. An ’t eand fan de ongetiid komt de boer syn ôfspraak over de sinterasy niet na. Dan is…

Lees meer

Bildtse Tomke tien jaar

Op saterdeg 25 septimber l.l. fierde Bildts Aigene Tomke syn tiende jaregfesy. Dut jaar is ’t Bildtse Tomkethemaboeky foor de tiende keer útkommen en ’t Frise Tomkeboeky foor de 25ste keer. Dus… Tomke is jareg fan ’t jaar. En dat fierden wij. ’t Worde ’n gesellige boel met peuters, kleuters, mimmen, pakes, beppen en ândere…

Lees meer

Filtsys om bij de horeka ‘mooi dyn aigen taal’ te praten

Meertalighydskoördinator Gerard de Jong waar saterdeg 25 septimber in ’t kader fan de Europese Dâg fan de Talen op paad met filtsys en rútstikkers. Hij boad de filtsys en stikkers an bij twee horekabedriven en ’n kulturele instelling in Waddenhoek. Allegaar om de fier talen fan de gemeente – Bildts, Franekers, Frys en Nederlâns –…

Lees meer

Nijs over de kursussen Bildts

Fleden jaar gongen de kursussen niet deur fanwege korona. De kursisten die’t hur doe opgeven hadden skoven dus deur na dut jaar. D’r waar sels ’n wachtlist! Elkeneen fan fleden jaar kin nou deelnimme, maar soawel de kursus foor Bildtstaligen as niet-Bildtstaligen sitte fol. Jou kinne je wel alfast anmelde foor toekem jaar. Dan bin…

Lees meer

Kollums Gerard de Jong nou ok op ôns sait

De kollum fan Gerard de Jong die’t eenkeer in de feertyn dagen in de Luwter krant ferskynt, binne nou ok op ôns sait werom te finen. Der binne wij och soa wiis met. Jim kinne deuze kollums fine op ôns sait ônder ‘Taal’ en dan ‘Bildtse kollums’. Ok sette wij de kollum op facebook. Hora…

Lees meer

Tomke tien jaar in ’t Bildts en dat mot fierd worre!

’t Is nou foor de tiende keer dat ’t themaboeky ‘Tomke’ in ’t Bildts ferskynt. En at d’r ’n pretsy komme mot, dan mot dat fansels altiten weze en dat fiere wij útteraard met peuters/kleuters fan 3-6 jr. Dut fesy sil op saterdeg 25 septimber e.k. plakfine in de bibletheek fan St.-Anne en ’t begint…

Lees meer

Ok femilyberichten kinne jim nakike late

Soa’t ’n prot fan jim fast wel wete fertale wij, as Bildtse Aigene, teksten naar ’t Bildts toe en kike teksten foor jim na. Soks staat ok op ôns sait. Maar de praktyk het bliken deen dat ’t niet ferkeerd is om hier nag even ’n apart stikky over te plaatsen. Dat het ok te…

Lees meer

Ok dut jaar gyn Bildtse-Kultuurpriis

Fleden jaar worde de Bildtse-Kultuurpriis niet útraikt omdat d’r in 2020 nauliks tot gyn kulturele aktiviteiten plakfonnen fanwege de korona. Nou, dut jaar is dat niet âns weest. Dat Bildts Aigene kon niks âns doen as beslútte dat d’r ok dut jaar gyn Bildtse-Kultuurpriis útraikt worre sil. Fansels is dut och soa spitig, maar ’t…

Lees meer