Top-100

Fansels hew ik ok stimd op ’e Frise top-100. En ok op ’e top-2000 stimd hew. Dat binne je ok wel an je stand ferplicht at je soa’n groat mezykliefhewwer binne as ik. En dan hew ik ’t over mèzyk en niet over dat dreunende geluud fan ’e leste desennia.
Ik bin fan ’e mezyk fan ’e jaren sestig ant begin tachtig, maar fooral fan ’e jaren seuventig. Foor mij waar ’t dan ok helendal gyn toer om 35 platen út te kiezen foor ’e top-2000.
Maar goed, ik bin hier nou niet om ’t over de top-2000 te hewwen. Kin ik ok niet make op Omrop Fryslân die’t ommers syn aigen top-100 het.
Neffens mij hew ik alle jaren nag stimd. En ik sêg eerlik dat ik, as Bildt-o-fyl, alle keren fier Bildtse nummers kies en een Frise. Je motte ’t Bildts dochs wat hoog houwe, nou. Maar ’t is aigenlik altiten teugen beter weten in, dat weet ik, want de lêste jaren haalt gyn inkel Bildts nummer de top-100. Ok ’n sjarme-offensyf fleden jaar fan Bildts Aigene haalde spitig genog niks út. Dochs hou ik fol; meskien ok om’t ik benaud bin dat soks dan an myn geweten knage sil at ik dat niet doen sou.
En wat is aigenlik ’t Frise nummer der’tstou altiten op stimst? Ik hew niet said fan altiten, maar soa is’t al. D’r is foor mij een nummer dat d’r bovenút steekt. Maar dat is ’n klifhenger.
In elk gefal gyn nummer fan ‘Die Twa’ of Folkert-Hans Tolsma. Dat fyn ik namelik fer-skrik-like mezyk. Elk mâg gelukkig in dut lând syn aigen mening hewwe. En dut is myn mening.
Foor de dúdlikhyd: d’r binne genog die’t noemde mezyk al mooi fine. Dus de mînsen die’t die mezyk al mooi fine, hewwe gyn ferstand fan mezyk, neffens dij? Och, d’r binne ok genog die’t Frans Bauer mooi fine. At men der gelukkig fan wort, dan gun ik hur dat fan harte.
Nou hew ik, dink ik, flink wat mînsen teugen de skenen skopt, want ‘Fûgels’ fan ‘Die Twa’ staat altyd hoog en neffens mij staan d’r meer nummers in fan dut duo. Leuk foor baide mânly en foor de mînsen die’t dut mooie mezyk fine. Gyn probleem, soalang se ’t maar gyn goeie mezyk noeme.
Ik wîns elkeneen in elk gefal ’n prot nocht toe bij de útsinding fan ’e top-100 op Oudjaarsdâg. Maar dat sil fast wel lukke; der sit ik niet over in.
Bin ik jim, bij eandsybeslút, myn favorite Frystalige plaat nag ferskuldigd. Dat is ‘Wachtsje yn de rein’ fan Wiegels Wjukkelmasine. En ik hew dut nummer altiten al ’s ankondige willen. Ik bin soa pertaal om fan deuze gelegenhyd gebrúk te maken. En derom, beste mînsen, hier komt Wiegels Wjukkelmasine met ’t nummer ‘Wachtsje yn de rein.’

Omrop Fryslân – 28-12-2021 – Jan de Groot