Janny Bouma en Bauky Luinstra út bestuur Bildts Aigene

’t Bestuur fan Bildts Aigene nimt op 1 jannewary 2022 ôfskaid fan de bestuursleden Janny Bouma en Bauky Luinstra. Baidegaar hewwe angeven om tena hur frije tiid âns in te delen.

Tegaar met Jan de Groot kwammen baide frôly op 1 jannewary 2015 in ’t bestuur fan doe nag stichting ‘Ons Bildt’ dat niet lang derna opgong in ’t overkoepelende orgaan stichting ‘Bildts Aigene.’

Gelukkig gaan de frôly niet ferloren foor de stichting. Bauky blyft aktyf as fertaalster fan Bildtse teksten, wilens Janny hur insetten blyft foor de Bildtse kursussen.

’t Sil even núvver weze foor de ândere bestuursleden dat se aansen niet meer bij de fergaderings ensoa anskuve, maar foor elkeneen komt d’r ooit ’n tiid dat hij of sij ergens met ophout.

’t Bestuur nimt ok nag offisjeel ôfskaid fan baide bestuursleden, maar ’t bestuur wil alfast op dut medium Bauky en Janny och soa bedanke foor hur inset as bestuurslid. Se hewwe seuven jaar in ’t bestuur sitten.

At d’r twee bestuursleden ophouwe, dan motte d’r fansels ok ferfangers komme. Der gaat ’t bestuur de kommende tiid drok met an ’e gang.