De beste wînsen fan Bildts Aigene

Alle frijwilligers fan Bildts Aigene wînse jim ’n noflike jaarwisseling en ’n gelukkig, gesond en Bildtstalig 2022 toe.

Ok ankem jaar kinne jim fansels bij ôns terecht met ouwe foto’s en historys spul. En wille jim wat fertaald hewwe naar ’t Bildts of mot d’r wat nakeken worre, dan kinne jim dut altiten naar info@bildtsaigene.nl sture.