Fergeefse boadskippen

Soa’t fast in meer dorpen in Frysland ’t gefal is, hout de plaatslike ondernimmingsferening jaarliks in desimber ’n aksy. Dan krije je ’n lot at je bij een fan ’e winkels wat kocht hewwe. Der kinne je prizen op winne. In ’e krant Bildt.nu ston dut: “Je herkent de deelnemende ondernemers aan de actieposter.” Och heden, docht ik drekt, is’t weer soafeer? Doet niet elkeneen met? Werom nou niet? Wees der nou ’s een in. Werom doen nou niet alle ondernimmers met?
Dut said hewwende gaan ik naar ’t onderwerp der’t ik ’t over hewwe wil: namelik over de priis fan twee menútten fergeefs winkele bij een fan ’e súppermetten in St.-Anne. Dan mâg de winner fan die priis dus twee menútten lang hard deur de winkel hine flige en soafeul mooglik boadskippen in ’t karrechy gooie. Alles wat in dat karrechy lait, mâg die persoan dan fergeefs met na huus nimme.
Ik hew der fleden jaar beelden fan sien en ik fon dat ’n sielig tafreel. Ik kreeg súvver begroatens met soa’n persoan, maar toegelyk foelde ik ok dat dut fansels helendaal niet hoefde, want ’t waren ommers allegaar fergeefse boadskippen. Ik loof niet dat der ’n Bildts woord foor is, maar ik noem soks deerniswekkend.
Staat soa’n een dan foor gek, Jan? Niet elkeneen sil dat fine, maar ik fyn fan al, ja. Ik weet dat dut maklik praten is, maar soks sou ik echt nooit doen. Okee, meskien al at ik soa aarm as ’n luus waar. Dan wort ’t ’n ânder ferhaal.
At ik deuze priis winne sou en hew niet echt fergeefse boadskippen norig, dan sou’k ’t spul in ’t karrechy fortgeve an een die’t ’t ècht norig het. ’n Gesin befoorbeeld die’t alle maanden weer nauliks rôndkomme kin. Dan sou’k ’n feul fijner gefoel hewwe as at ik alleen foor mijsels as ’n besetene de lekkerste en duurste spullen út ’e skappen graaide.
Maar die mening het niet elkeneen, hew ik fleden jaar wel begrepen. ’n Raadslid fan gemeente Waddenhoek befoorbeeld, foorheen raadslid op gemeente ’t Bildt, won twee menútten fergeefs winkele. En dat ston nag op beeld ok.
’t Sou him prize at-y foorôf said had dat-y al die boadskippen weggeve sou an ’n gesin die’t ’t heel goed brúkke kin. En dat sou ok wel bij de PvdA, syn oorspronklike partij, passe, n’t waar? En dan binne je ok niet meer deerniswekkend doende at je twee menútten deur de winkel skreppe en filmd worre. Je doen ’t ommers foor ’n ânder. Maar neffens mij deen-y ’t helendal foor himsels.
Ik hoop derom echt dat at een deuze priis nou wint, dut ’n persoan is die’t ’t niet echt norig het. Die’t alle fergeefse boadskippen fortgeeft an ’e minder bedeelden. Dat sou ’n geweldig mooi korsttydgebaar weze, fine jim ok niet?