Nijs

Nijs

Flachys te koop bij Bildts Aigene

Lessen kwam ’n bestuurslid fan Bildts Aigene bij de kassa’s fan ’n súppermet ’n man teugen die’t in ’n skoetmobyl sat. Hij had ’n Frys flachy an syn...

History

History

Nijs fan ôfdeling History

Jim hewwe op de sait leze kinnen dat wy metwerke souden an ’t projekt Gedinke en Foorútsien, op Nij Altoenae. Dut projekt waar in ’t kader fan 75...

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden

Foto & afbeedlingen kolleksy

-