Foor alles wat met ’t Bildt te krijen het!

Stichting Bildts Aigene staat noed foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history. Derom doen wij ôns bêst foor ’t Bildt!

Wat wille jou doen?

De Bildtse kultuur onderfine

Geregeld organisere wij, soms tegaar met ânderen, Bildtse eveneminten lykas de jaarlikse Gedichte-aven en ’t Bildts Diktee. Dernaast is d’r ok mezyk en teneel in ’t Bildts.

Ontdek de history!

Wille jou wete hoe’t ’t Bildt d’r om-ende-bij 100 jaar leden útsâg? Neskierig na hokker mînsen ’t Bildt formgeven hewwe? Gaan op pâd deur ’t ferleden en ontdek ’t sels!

De Bildtse taal lere

Bildts lere is soa dreeg nag niet. Bij ôns kinne jou kursussen folge der’t jou frij gau ’t Bildts lere te ferstaan en te praten. Wille jou ok in ’t Bildts skriven lere? Folg dan de kursus foor geforderden. Jou kinne ok thús fanút jou aigen stoel Bildts lere met DigiBildts. Deuze digitale kursus het ok proeflessen die’t jou fergeefs prebere kinne!

Bildts fertale late?

Wille jou tekst(en) naar ’t Bildts fertale late of tekst nakike late dat in ’t Bildts skreven is, dan binne jim bij ôns goed te plak. At ’t maar ’n paar sinnetsys binne, ’n boek, teneelstik of noem maar op, dan kinne jim dut sture naar : info@bildtsaigene.nl

Geef ’n Bildts kedo!

Bildtse-Web-winkel-compr

’n Ander of jousels met ’n Bildts kedo ferrasse? In ôns winkel fine jou fan alles: boeken, flâgen, plakplaatsys, tegeltsys en nag feul meer.

Jou kinne ’t thús besorge late of ophale út ’e bibletheek fan St.-Anne.

’t Lêste nijs

Kollum Gerard de Jong: Dialekt

21 november 2022

‘Ik bin heel blij dat ik ’t dialekt weer leven inbloezen hew. Dialekten over de hele wereld storve út, wilens ’t soa’n belangryk part fan ôns wuttels is, fan wer’t wij weg komme en wer’t ôns woorden en taal wegkomme.’ Instimmend applaus, twee weken leden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, doe’t sanger-fersyskriver PJ…

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Utfanhuus

02 november 2022

De leste keer dat se bij ôns útfanhuus waar, waar in 2019. Al even leden, maar met drokte en de koronatiid is dat hoe’t ’t gaat. Elise is de dochter fan Mirjam’s broer en mot omme en tante teugen ôns sêge. Al loof ik niet dat se dat ok maar een keer said het. Soa…

Naar het bericht

Presintasy Dorpskanon: start fan mooi projekt Bildts Aigene

01 november 2022

Saterdeg 29 oktober l.l. besochten krapan feertig mînsen de presintasy fan de Dorpskanon fan ’t Bildt. Leendert Nauta fan Bildts Aigene fertelde wat ’n kanon nou aigenlik krekt is. ’n Kanon is niks âns as ferhalen die’t de geskidenis fan ’n dorp, of in ôns gefal, ’n streek beskriift. Na de útleg fan Leendert waar…

Naar het bericht

Jan de Vries wint de Bildtse-Kultuurpriis

28 oktober 2022

Na de eerste oproep sat de sjury d’r wat over in, maar na de tweede oproep om Bilkerts te nomineren foor de Bildtse-Kultuurpriis 2022 stroomden d’r gelukkig ’n prot nominasys binnen. Der waren wij fansels och soa wiis met. Ons groate dank derfoor. De sjury is bijnander weest en het besloaten om de Bildtse-Kultuurpriis an…

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: De Kloof

24 oktober 2022

’n Kaartsy in de Volkskrant sorgde saterdeg foor hilariteit op twitter. Frysland worde Grunningen noemd, Grunningen worde Frysland. Twitter is twitter: eerst wort d’r om gnezen en worre d’r grappys maakt. Maar omdat niks meer gewoan leuk of ’n foutsy weze kin – ’t sou wel ’s bewust deen weze kinne – fochten twitterers nander…

Naar het bericht

Help ôns ’t Bildt te promoaten!

Geniete jou ok fan ’e Bildtse kultuur, taal en history? Fine jou dat dut nag ’n heel hut bestaan blive mot? Bildts Aigene stimuleert en staat noed foor de Bildtse kultuur. At jou begûnstiger worre, dan sorge wij d’rfoor dat wij deurgaan kinne met ôns aktiviteiten.

Allegaar d’rfoor!

Wille jou frijwilliger worre? Dat kin fansels ok! As frijwilliger kinne jou op ferskaidne menieren helpe om 't Bildts te ondersteunen en 't is ok nag 's mooi werk om te doen.