Foor alles wat met ’t Bildt te krijen het!

Stichting Bildts Aigene staat noed foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history. Derom doen wij ôns bêst foor ’t Bildt!

Wat wille jou doen?

De Bildtse kultuur onderfine

Geregeld organisere wij, soms tegaar met ânderen, Bildtse eveneminten lykas de jaarlikse Gedichte-aven en ’t Bildts Diktee. Dernaast is d’r ok mezyk en teneel in ’t Bildts.

Ontdek de history!

Wille jou wete hoe’t ’t Bildt d’r om-ende-bij 100 jaar leden útsâg? Neskierig na hokker mînsen ’t Bildt formgeven hewwe? Gaan op pâd deur ’t ferleden en ontdek ’t sels!

De Bildtse taal lere

Bildts lere is soa dreeg nag niet. Bij ôns kinne jou kursussen folge der’t jou frij gau ’t Bildts lere te ferstaan en te praten. Wille jou ok in ’t Bildts skriven lere? Folg dan de kursus foor geforderden. Jou kinne ok thús fanút jou aigen stoel Bildts lere met DigiBildts. Deuze digitale kursus het ok proeflessen die’t jou fergeefs prebere kinne!

Bildts fertale late?

Wille jou tekst(en) naar ’t Bildts fertale late of tekst nakike late dat in ’t Bildts skreven is, dan binne jim bij ôns goed te plak. At ’t maar ’n paar sinnetsys binne, ’n boek, teneelstik of noem maar op, dan kinne jim dut sture naar : info@bildtsaigene.nl

Geef ’n Bildts kedo!

Bildtse-Web-winkel-compr

’n Ander of jousels met ’n Bildts kedo ferrasse? In ôns winkel fine jou fan alles: boeken, flâgen, plakplaatsys, tegeltsys en nag feul meer.

Jou kinne ’t thús besorge late of ophale út ’e bibletheek fan St.-Anne.

’t Lêste nijs

Ankête over de streektalen weronder fansels ok Bildts

21 september 2022

De provînsy doet ’n ankête na de streektalen in Frysland. ’t Sou mooi weze dat alle Bilkerts hier ok an met doen souwen en ’t infulle. Dut is de link: https://provinsjefryslan.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lovbqUWBUbBFfo?fbclid=PAAabUnKnC82IIp1gSnQDaAuNkOUk6g4MS1Pb1pCNd1X2exsSsHqVnzIR8sos    

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Opnames

21 september 2022

‘Op ’t feld binne dúzzenden muzen. Die hewwe klaine oochys en die trippele met hur klaine foetsys flug over ’t sând. En wij foere se, âns frete se ’t boerelând op.’ Ut de speakers klinkt ’n Philip Bloemendal-achtige stim. ’t Fries Film & Audio Archief (FFAA) het tegaar met de Fryske Akademy en Tresoar geluudsopnames…

Naar het bericht

Tresoar komt op 27-09 naar ’t Bildt toe!

10 september 2022

In ’t Bildts is’t fansels: “Tresoar komt na dij toe.” Hm, dat klinkt al wat draigend at je ’t op ’n bepaalde toan útspreke, maar soa is’t niet bedoeld. In teugendeel: Tresoar en Bildts Aigene noadige jim just fan harte út om bij deuze lezing fan Tresoar anwezig te wezen. Graag sels! Deuze aktiviteit is…

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Utsuge

10 september 2022

De búttentafel ston fol, as ôfskaid: selsbakte keeskoekys, flais, sjips, en se skonken witte wyn. Wij keken út over ’t Frânse heuvellandskap, met bossen om ôns hine en an ôns foeten ’n aigen swimbad. Behalve dat ik foor ’t eerst in myn leven deur langpoaten te grazen nommen bin – ik docht onantastber te wezen,…

Naar het bericht

De 16.000ste foto plaatst

30 augustus 2022

De ôfdeling History fan Bildts Aigene plaatste deuze maand de 16.000ste (!) foto op ôns websait. Deuze foto is maakt deur Foppe E. de Vries.  

Naar het bericht

Help ôns ’t Bildt te promoaten!

Geniete jou ok fan ’e Bildtse kultuur, taal en history? Fine jou dat dut nag ’n heel hut bestaan blive mot? Bildts Aigene stimuleert en staat noed foor de Bildtse kultuur. At jou begûnstiger worre, dan sorge wij d’rfoor dat wij deurgaan kinne met ôns aktiviteiten.

Allegaar d’rfoor!

Wille jou frijwilliger worre? Dat kin fansels ok! As frijwilliger kinne jou op ferskaidne menieren helpe om 't Bildts te ondersteunen en 't is ok nag 's mooi werk om te doen.