Foor alles wat met ’t Bildt te krijen het!

Stichting Bildts Aigene staat noed foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history. Derom doen wij ôns bêst foor ’t Bildt!

Wat wille jou doen?

De Bildtse kultuur onderfine

Geregeld organisere wij, soms tegaar met ânderen, Bildtse eveneminten lykas de jaarlikse Gedichte-aven en ’t Bildts Diktee. Dernaast is d’r ok mezyk en teneel in ’t Bildts.

Ontdek de history!

Wille jou wete hoe’t ’t Bildt d’r om-ende-bij 100 jaar leden útsâg? Neskierig na hokker mînsen ’t Bildt formgeven hewwe? Gaan op pâd deur ’t ferleden en ontdek ’t sels!

De Bildtse taal lere

Bildts lere is soa dreeg nag niet. Bij ôns kinne jou kursussen folge der’t jou frij gau ’t Bildts lere te ferstaan en te praten. Wille jou ok in ’t Bildts skriven lere? Folg dan de kursus foor geforderden. Jou kinne ok thús fanút jou aigen stoel Bildts lere met DigiBildts. Deuze digitale kursus het ok proeflessen die’t jou fergeefs prebere kinne!

Bildts fertale late?

Wille jou tekst(en) naar ’t Bildts fertale late of tekst nakike late dat in ’t Bildts skreven is, dan binne jim bij ôns goed te plak. At ’t maar ’n paar sinnetsys binne, ’n boek, teneelstik of noem maar op, dan kinne jim dut sture naar : info@bildtsaigene.nl

Geef ’n Bildts kedo!

Bildtse-Web-winkel-compr

’n Ander of jousels met ’n Bildts kedo ferrasse? In ôns winkel fine jou fan alles: boeken, flâgen, plakplaatsys, tegeltsys en nag feul meer.

Jou kinne ’t thús besorge late of ophale út ’e bibletheek fan St.-Anne.

’t Lêste nijs

Kyk ’s wat ik fon op ’e sôlder (4)

11 augustus 2022

Bekind as de bonte hond Doe’t ik lessen in ’t avenskoft bij Jouke Stap in ‘e “Braadne Kikkert” anwipte deed-y mij ’t ferhaal fan ‘e fytstocht die’t Geale Snijder na Frankryk maakt het. Geale het met ‘e frachtwagen faak na België en Frankryk weest met fee en poaters en kin alles en idereen, at je…

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Bildts Defence Force

11 augustus 2022

’t Eerste overlêg tussen minister-presidint Mark Rutte en Gerard de Jong, foorman fan ’t Bildts Defence Force, het niks opsmeten. Bemiddeler Johan Remkes had ’t over ’n “gemoedelijke sfeer” maar neffens De Jong waar der gyn sprake fan. “Dat raast an de protters. Rutte en Remkes waren rapper deur de Fryske Dúmkes hine as datst…

Naar het bericht

Mooie Rembrandtmet en Piet Cuperus winner priisfraag

09 augustus 2022

Wat troffen wij ’t met ’t weer saterdeg 6 augustus l.l. op ’e Rembrandtmet! Ons dissy had ok arig flecht op ’e kooi en dat betekende ’n arige omset. Opfâlend waar dat de tweedehâns boeken as ’n train liepen. En wij hadden d’r nag al ’s ’n krat staan. D’r is nou nag een krat…

Naar het bericht

Kyk ’s wat ik fon op ’e sôlder (3)

05 augustus 2022

In de achterkamertsys fan ôns argyf fonnen wij lessen allegaar opstellen die’t ooit skreven binne foor ’t eksamen Bildts. Dat waar ’n heerlike ferrassing. En dan prate wij over opstellen die’t soms wel dartig jaar oud binne. Der mosten wij fansels wat met doen. En dat doen wij ok. Wij hewwe d’r foor koazen om…

Naar het bericht

Bildts Aigene staat op ’e ‘Rembrandtmarkt’

28 juli 2022

Op saterdeg 6 augustus e.k. staat Bildts Aigene op de ‘Rembrandtmarkt’. Op deuze gesellige met binne wij fansels alle jaren te finen. Wat fâlt d’r bij ôns dissy te rêden? D’r binne weer prachtige foto’s te bekiken, d’r is ’n priisfraag, d’r binne boeken en meer spul over ’t Bildt en ’t Bildts te koop…

Naar het bericht

Help ôns ’t Bildt te promoaten!

Geniete jou ok fan ’e Bildtse kultuur, taal en history? Fine jou dat dut nag ’n heel hut bestaan blive mot? Bildts Aigene stimuleert en staat noed foor de Bildtse kultuur. At jou begûnstiger worre, dan sorge wij d’rfoor dat wij deurgaan kinne met ôns aktiviteiten.

Allegaar d’rfoor!

Wille jou frijwilliger worre? Dat kin fansels ok! As frijwilliger kinne jou op ferskaidne menieren helpe om 't Bildts te ondersteunen en 't is ok nag 's mooi werk om te doen.