Foor alles wat met ’t Bildt te krijen het!

Stichting Bildts Aigene staat noed foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history. Derom doen wij ôns bêst foor ’t Bildt!

Wat wille jou doen?

De Bildtse kultuur onderfine

Geregeld organisere wij, soms tegaar met ânderen, Bildtse eveneminten lykas de jaarlikse Gedichte-aven en ’t Bildts Diktee. Dernaast is d’r ok mezyk en teneel in ’t Bildts.

Ontdek de history!

Wille jou wete hoe’t ’t Bildt d’r om-ende-bij 100 jaar leden útsâg? Neskierig na hokker mînsen ’t Bildt formgeven hewwe? Gaan op pâd deur ’t ferleden en ontdek ’t sels!

De Bildtse taal lere

Bildts lere is soa dreeg nag niet. Bij ôns kinne jou kursussen folge der’t jou frij gau ’t Bildts lere te ferstaan en te praten. Wille jou ok in ’t Bildts skriven lere? Folg dan de kursus foor geforderden. Jou kinne ok thús fanút jou aigen stoel Bildts lere met DigiBildts. Deuze digitale kursus het ok proeflessen die’t jou fergeefs prebere kinne!

Bildts fertale late?

Wille jou tekst(en) naar ’t Bildts fertale late of tekst nakike late dat in ’t Bildts skreven is, dan binne jim bij ôns goed te plak. At ’t maar ’n paar sinnetsys binne, ’n boek, teneelstik of noem maar op, dan kinne jim dut sture naar : info@bildtsaigene.nl

Geef ’n Bildts kedo!

Bildtse-Web-winkel-compr

’n Ander of jousels met ’n Bildts kedo ferrasse? In ôns winkel fine jou fan alles: boeken, flâgen, plakplaatsys, tegeltsys en nag feul meer.

Jou kinne ’t thús besorge late of ophale út ’e bibletheek fan St.-Anne.

’t Lêste nijs

Kollum kursisten (3): Nienke Stap

18 mei 2022

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Nienke Stap. Sjarme… De lêste twee lessen fan ’e kursus Bildts hew ik misse motten. Spitig, want ik fon ’t ’n leuke en leerseme kursus. Een keer waar ik syk en ’e lêste keer…

Naar het bericht

Bildts Aigene tillefoanys niet te beraiken

14 mei 2022

Deur ’n storing is Bildts Aigene op ’t stoit tillefoanys niet te beraiken. Foor spoeddingen kinne jim belle naar ’t tillefoannummer: 06-28815786.

Naar het bericht

Kollum kursisten (2): Kees Wijngaarden

11 mei 2022

Fan  de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Kees Wijngaarden.. Pake Kees ’t Folgende ferhaal gaat al jaren deur de femily en wort feul ferteld op ferjaregen. ’t Het ’m ôfspeuld op ’t Swart Krús, ’n boereplaats an ’e Ouwe-Dyk. Der weunden…

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Klaus

11 mei 2022

’t Ferstorven fan ’n jeugdheld doet herinnerings opburrelen as skúm in ’n follopend bad. En je weromdinken an jesels in froeger tiden. Henny, Jan, Arno… Ik hoef de achternamen niet eens te noemen. ’n Groat part fan Nederland is de ôflopene twee weken deur ’t ferstorven fan ’n jeugd-idoal werom in de tiid doken. Op…

Naar het bericht

Kollum kursisten: Sita Bergsma

04 mei 2022

Fan ’n stikminnig kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Wij beginne met de kollum fan Sita Bergsma. Jasbússen In myn winterjas sitte twee rúmme bússen, der’t feul in past. At ik se lege mot komme je fan alles teugen, krekt as: hússleutel, fytssleutel, búsdoeken,…

Naar het bericht

Help ôns ’t Bildt te promoaten!

Geniete jou ok fan ’e Bildtse kultuur, taal en history? Fine jou dat dut nag ’n heel hut bestaan blive mot? Bildts Aigene stimuleert en staat noed foor de Bildtse kultuur. At jou begûnstiger worre, dan sorge wij d’rfoor dat wij deurgaan kinne met ôns aktiviteiten.

Allegaar d’rfoor!

Wille jou frijwilliger worre? Dat kin fansels ok! As frijwilliger kinne jou op ferskaidne menieren helpe om 't Bildts te ondersteunen en 't is ok nag 's mooi werk om te doen.