Foor alles wat met ’t Bildt te krijen het!

Stichting Bildts Aigene staat noed foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history. Derom doen wij ôns bêst foor ’t Bildt!

Wat wille jou doen?

De Bildtse kultuur onderfine

Geregeld organisere wij, soms tegaar met ânderen, Bildtse eveneminten lykas de jaarlikse Gedichte-aven en ’t Bildts Diktee. Dernaast is d’r ok mezyk en teneel in ’t Bildts.

Ontdek de history!

Wille jou wete hoe’t ’t Bildt d’r om-ende-bij 100 jaar leden útsâg? Neskierig na hokker mînsen ’t Bildt formgeven hewwe? Gaan op pâd deur ’t ferleden en ontdek ’t sels!

De Bildtse taal lere

Bildts lere is soa dreeg nag niet. Bij ôns kinne jou kursussen folge der’t jou frij gau ’t Bildts lere te ferstaan en te praten. Wille jou ok in ’t Bildts skriven lere? Folg dan de kursus foor geforderden. Jou kinne ok thús fanút jou aigen stoel Bildts lere met DigiBildts. Deuze digitale kursus het ok proeflessen die’t jou fergeefs prebere kinne!

Bildts fertale late?

Wille jou tekst(en) naar ’t Bildts fertale late of tekst nakike late dat in ’t Bildts skreven is, dan binne jim bij ôns goed te plak. At ’t maar ’n paar sinnetsys binne, ’n boek, teneelstik of noem maar op, dan kinne jim dut sture naar : info@bildtsaigene.nl

Geef ’n Bildts kedo!

Bildtse-Web-winkel-compr

’n Ander of jousels met ’n Bildts kedo ferrasse? In ôns winkel fine jou fan alles: boeken, flâgen, plakplaatsys, tegeltsys en nag feul meer.

Jou kinne ’t thús besorge late of ophale út ’e bibletheek fan St.-Anne.

’t Lêste nijs

Kollum Gerard de Jong: Perspektyf

30 januari 2023

De Volkskrant pakte saterdeg út met ’n groat intervjoe met Caroline van der Plas. Hur BBB het de wyn in de fan omkeerde flâgen annander knoopte sailen. Met de ferkiezings in antocht hoog tiid om de diepte in te gaan over hur plannen om de stikstofkrisis te besweren. Lees ’t fooral sels werom, maar ik…

Naar het bericht

Publyk fan harte welkom op gedichte-avend donderdeg 26 jannewary e.k.

22 januari 2023

D’r binne sestyn deelnimmers an de gedichte-avend. Der is de organisasy och soa wiis met. En an de opgeven gedichten te sien, binne ‘t úteenlopende gedichten. ‘t Belooft dus ‘n boeiende avend te worren in ‘e bibletheek fan St.-Anne. Elkeneen is fan harte welkom om deuze avend bij te weunen. ‘t Begint om 19.30 uur en…

Naar het bericht

Herinnering: opgave gedichte-aven op 26 jannewary 2023

16 januari 2023

Nag anderhalve week en dan fynt in de bibletheek fan St.-Anne de jaarlikse gedichte-avend plak: op donderdeg 26 jannewary e.k. om 19.30 uur. Ant nou toe hewwe hur ’n klaine tien persoanen opgeven, maar dat is nag niet genog om ’t deur gaan te laten. D’r motte dus nag ’n stikminnig deelnimmers bij. Der hewwe…

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Mingelmoes

14 januari 2023

Fleden week ston ik met ’n mooi intervjoe in ‘Trouw’, over myn boek Blau fan dagen, griis fan ônrust in ’t Bildts. De skriifster, Karin de Mik, appte mij dat de weerslag fan ôns gesprek in desimber d’r nou in ston, al waar se met de kop niet soa gelukkig. De internetredaksy had d’r online…

Naar het bericht

Gedichte-aven op 26 jannewary 2023 in St.-Anne

08 januari 2023

Altyd op ’e lêste donderdeg fan jannewary fynt in de bibliotheek fan St.-Anne de gedichte-aven plak. Hieran doen alle jaren ’n prot mînsen met. Dut jaar is de gedichte-avend op donderdeg 26 jannewary en begint om 19.30 uur. Wille jim ’n gedicht foordrage, dan kinne jim jim opgeve fia info@bildtsaigene.nl. Geef dan ok even deur…

Naar het bericht

Help ôns ’t Bildt te promoaten!

Geniete jou ok fan ’e Bildtse kultuur, taal en history? Fine jou dat dut nag ’n heel hut bestaan blive mot? Bildts Aigene stimuleert en staat noed foor de Bildtse kultuur. At jou begûnstiger worre, dan sorge wij d’rfoor dat wij deurgaan kinne met ôns aktiviteiten.

Allegaar d’rfoor!

Wille jou frijwilliger worre? Dat kin fansels ok! As frijwilliger kinne jou op ferskaidne menieren helpe om 't Bildts te ondersteunen en 't is ok nag 's mooi werk om te doen.