Foor alles wat met ’t Bildt te krijen het!

Stichting Bildts Aigene staat noed foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history. Derom doen wij ôns bêst foor ’t Bildt!

Wat wille jou doen?

De Bildtse kultuur onderfine

Geregeld organisere wij, soms tegaar met ânderen, Bildtse eveneminten lykas de jaarlikse Gedichte-aven en ’t Bildts Diktee. Dernaast is d’r ok mezyk en teneel in ’t Bildts.

Ontdek de history!

Wille jou wete hoe’t ’t Bildt d’r om-ende-bij 100 jaar leden útsâg? Neskierig na hokker mînsen ’t Bildt formgeven hewwe? Gaan op pâd deur ’t ferleden en ontdek ’t sels!

De Bildtse taal lere

Bildts lere is soa dreeg nag niet. Bij ôns kinne jou kursussen folge der’t jou frij gau ’t Bildts lere te ferstaan en te praten. Wille jou ok in ’t Bildts skriven lere? Folg dan de kursus foor geforderden. Jou kinne ok thús fanút jou aigen stoel Bildts lere met DigiBildts. Deuze digitale kursus het ok proeflessen die’t jou fergeefs prebere kinne!

Bildts fertale late?

Wille jou tekst(en) naar ’t Bildts fertale late of tekst nakike late dat in ’t Bildts skreven is, dan binne jim bij ôns goed te plak. At ’t maar ’n paar sinnetsys binne, ’n boek, teneelstik of noem maar op, dan kinne jim dut sture naar : info@bildtsaigene.nl

Geef ’n Bildts kedo!

Bildtse-Web-winkel-compr

’n Ander of jousels met ’n Bildts kedo ferrasse? In ôns winkel fine jou fan alles: boeken, flâgen, plakplaatsys, tegeltsys en nag feul meer.

Jou kinne ’t thús besorge late of ophale út ’e bibletheek fan St.-Anne.

’t Lêste nijs

Bildtse skeurkalinder nou te koop foor maar € 10,00!

19 januari 2022

’t Nije jaar is alweer hest ’n maand doende. Dut is nag krekt ’n goeie gelegenhyd om de Bildtse skeurkalinder nag an te skaffen. D’r binne nag soa’n dartig eksemplaren. En in plak fan € 15,00 kost ’n skeurkalinder nou nag maar € 10,00! Jim kinne ’n eksemplaar kope in de bibletheek of deur ’n…

Naar het bericht

Bekinde Bilkert?

19 januari 2022

Der hewwe je ’t gedonder al! Ik sâg ’t ankommen… Of beter said: ik freesde dat dut gebeure sou. Ik wor namelik herkind op straat. Deur foor mij onbekinde mînsen, wel te ferstaan. Dut komt allegaar deur myn kollum. Soawel op ’e sait fan ‘Omrop Fryslân’ as in ’e krant de ‘Nije Bildtse Post’ staat…

Naar het bericht

Molestere

11 januari 2022

Wat binne d’r dochs idioaten op ’e wereld! Want wie fâlt d’r nou de hulpdiensten lastig!? Dan deuge je gewoan niet, souwen je sêge en dat sêg ik dan ok planút. Fleden jaar waar ’t gau ’s raak. Befoorbeeld tidens de lêste jaarwisseling. In bepaalde plakken in ôns provînsy keerden groepys mînsen hur teugen de…

Naar het bericht

Reedrije

04 januari 2022

En wer waarstou op 4 jannewary 1997? Op ’e dâg fan ’e Elfstedentocht? In ’e kroeg, meneer De Kock, met c-o-c-k. De tillevizy ston op ’e stamtafel en wij satten met ’n groepy foor de tocht. Kachel an, glassy bier en ’n flaubyt. Och soa gesellig. Ik kin ’t mij nag heel goed heuge. En…

Naar het bericht

Top-100

28 december 2021

Fansels hew ik ok stimd op ’e Frise top-100. En ok op ’e top-2000 stimd hew. Dat binne je ok wel an je stand ferplicht at je soa’n groat mezykliefhewwer binne as ik. En dan hew ik ’t over mèzyk en niet over dat dreunende geluud fan ’e leste desennia. Ik bin fan ’e mezyk…

Naar het bericht

Help ôns ’t Bildt te promoaten!

Geniete jou ok fan ’e Bildtse kultuur, taal en history? Fine jou dat dut nag ’n heel hut bestaan blive mot? Bildts Aigene stimuleert en staat noed foor de Bildtse kultuur. At jou begûnstiger worre, dan sorge wij d’rfoor dat wij deurgaan kinne met ôns aktiviteiten.

Allegaar d’rfoor!

Wille jou frijwilliger worre? Dat kin fansels ok! As frijwilliger kinne jou op ferskaidne menieren helpe om 't Bildts te ondersteunen en 't is ok nag 's mooi werk om te doen.