Foor alles wat met ’t Bildt te krijen het!

Stichting Bildts Aigene staat noed foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history. Derom doen wij ôns bêst foor ’t Bildt!

Wat wille jou doen?

De Bildtse kultuur onderfine

Geregeld organisere wij, soms tegaar met ânderen, Bildtse eveneminten lykas de jaarlikse Gedichte-aven en ’t Bildts Diktee. Dernaast is d’r ok mezyk en teneel in ’t Bildts.

Ontdek de history!

Wille jou wete hoe’t ’t Bildt d’r om-ende-bij 100 jaar leden útsâg? Neskierig na hokker mînsen ’t Bildt formgeven hewwe? Gaan op pâd deur ’t ferleden en ontdek ’t sels!

De Bildtse taal lere

Bildts lere is soa dreeg nag niet. Bij ôns kinne jou kursussen folge der’t jou frij gau ’t Bildts lere te ferstaan en te praten. Wille jou ok in ’t Bildts skriven lere? Folg dan de kursus foor geforderden. Jou kinne ok thús fanút jou aigen stoel Bildts lere met DigiBildts. Deuze digitale kursus het ok proeflessen die’t jou fergeefs prebere kinne!

Bildts fertale late?

Wille jou tekst(en) naar ’t Bildts fertale late of tekst nakike late dat in ’t Bildts skreven is, dan binne jim bij ôns goed te plak. At ’t maar ’n paar sinnetsys binne, ’n boek, teneelstik of noem maar op, dan kinne jim dut sture naar : info@bildtsaigene.nl

Geef ’n Bildts kedo!

Bildtse-Web-winkel-compr

’n Ander of jousels met ’n Bildts kedo ferrasse? In ôns winkel fine jou fan alles: boeken, flâgen, plakplaatsys, tegeltsys en nag feul meer.

Jou kinne ’t thús besorge late of ophale út ’e bibletheek fan St.-Anne.

’t Lêste nijs

Bildts Aigene staat op de ‘Rembrandtmarkt’

27 juli 2021

Aindlik kinne wij weer ’s met ’n dissy op ’n met staan. Op saterdeg 7 augustus e.k. staat Bildts Aigene op de ‘Rembrandtmarkt’. Op deuze gesellige met binne wij alle jaren te finen, alleen fleden jaar dus niet, maar dat het alles met korona te krijen. Wat fâlt d’r bij ôns dissy te rêden? D’r…

Naar het bericht

Bildtse kollum (7): Tandarts

13 juli 2021

Dînsdegoffend 13 july gong de kollum fan Jan op de radio bij Omrop Fryslân over syn bezite an de tandarts. Mînsen die’t sêge dat ’t hur helendal niks doet at se na de tandarts motte, binne òf stoer, òf bewonderswerig òf se lige. D’r binne ommers niet foor niks spesjale praktiken foor mînsen die’t benaud…

Naar het bericht

Keimpe de krokodil gaat op rais

09 juli 2021

Keimpe de krokodil gaat op rais Gasten fan soa’n fyftyn restaurants, weronder Swarte Haan, komme in ’e kunde met ôns rike taalferskaidenhyd met help fan ’n krokodil. As ’t foorútsicht klopt, dan sille d’r hyltyd meer besoekers út aigen provînsy en derbútten ’n bezite bringe an de horeka in Frysland. Dat is ’n mooi momint…

Naar het bericht

Bildtse kollum (6): Avesere

06 juli 2021

Dînsdegoffend 6 july gong de kollum fan Jan op de radio bij Omrop Fryslân over at je avesere motte en wat d’r dan allegaar teugensit.. Astou avesere motst dan sit ’t dy nooit met. Herkinne jim dat? Je motte befoorbeeld naar ’n belangrike ôfspraak, maar de tiid het dij wat te pakken en derom motstou…

Naar het bericht

Bildtse kollum (5)

29 juni 2021

Dînsdegoffend 29 juny gong de kollum fan Jan op de radio bij Omrop Fryslân over wat d’r gebeuren gaat met ‘de Bildtse Post’. Bildtse Post Deuze week mot ik ’t over ‘de Bildtse Post’ hewwe, der kin ik niet omhine. Die krant ferskynt môrn namelik foor de allerlêste keer. Ja, in de form soa’t wij…

Naar het bericht

Help ôns ’t Bildt te promoaten!

Geniete jou ok fan ’e Bildtse kultuur, taal en history? Fine jou dat dut nag ’n heel hut bestaan blive mot? Bildts Aigene stimuleert en staat noed foor de Bildtse kultuur. At jou begûnstiger worre, dan sorge wij d’rfoor dat wij deurgaan kinne met ôns aktiviteiten.

Allegaar d’rfoor!

Wille jou frijwilliger worre? Dat kin fansels ok! As frijwilliger kinne jou op ferskaidne menieren helpe om 't Bildts te ondersteunen en 't is ok nag 's mooi werk om te doen.