Foor alles wat met ’t Bildt te krijen het!

Stichting Bildts Aigene staat noed foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history. Derom doen wij ôns bêst foor ’t Bildt!

Wat wille jou doen?

De Bildtse kultuur onderfine

Geregeld organisere wij, soms tegaar met ânderen, Bildtse eveneminten lykas de jaarlikse Gedichte-aven en ’t Bildts Diktee. Dernaast is d’r ok mezyk en teneel in ’t Bildts.

Ontdek de history!

Wille jou wete hoe’t ’t Bildt d’r om-ende-bij 100 jaar leden útsâg? Neskierig na hokker mînsen ’t Bildt formgeven hewwe? Gaan op pâd deur ’t ferleden en ontdek ’t sels!

De Bildtse taal lere

Bildts lere is soa dreeg nag niet. Bij ôns kinne jou kursussen folge der’t jou frij gau ’t Bildts lere te ferstaan en te praten. Wille jou ok in ’t Bildts skriven lere? Folg dan de kursus foor geforderden. Jou kinne ok thús fanút jou aigen stoel Bildts lere met DigiBildts. Deuze digitale kursus het ok proeflessen die’t jou fergeefs prebere kinne!

Bildts fertale late?

Wille jou tekst(en) naar ’t Bildts fertale late of tekst nakike late dat in ’t Bildts skreven is, dan binne jim bij ôns goed te plak. At ’t maar ’n paar sinnetsys binne, ’n boek, teneelstik of noem maar op, dan kinne jim dut sture naar : info@bildtsaigene.nl

Geef ’n Bildts kedo!

Bildtse-Web-winkel-compr

’n Ander of jousels met ’n Bildts kedo ferrasse? In ôns winkel fine jou fan alles: boeken, flâgen, plakplaatsys, tegeltsys en nag feul meer.

Jou kinne ’t thús besorge late of ophale út ’e bibletheek fan St.-Anne.

’t Lêste nijs

Nije Bildtse Kerst- en Nijjaarskaarten

30 november 2023

D’r binne dut jaar nije Bildtstalige kerstkaarten maakt deur Monique Dijkstra. Se binne mooi op tiid klaar, soadat jim nag mooi op tiid binne om kerstkaarten te fersturen. Doen jim foordeel met dut mooie foordeel.

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: ’t Fesy in Wildersland is inkeld foor PVV’ers

30 november 2023

Twee menútten nadat de NOS de exit poll sien liet skakelde presintator Rob Trip woensdegaven over na Skeveningen. ‘Hoe is de sfeer daar, Michiel?’ Michiel Breedveld most ferslag doen fanút kafee ‘t Seepaardje, der’t de PVV’ers bijnander waren. Nou ja, fanút ‘t kafee. .. Fan ergens in de buurt derfan. Want Breedveld ston niet tussen…

Naar het bericht

Prachtige anbiedings foor Sunterklaas en de Korsttyddagen!

22 november 2023

Dut jaar hewwe wij ’n prot útbrocht. ’t Boek ‘In Weer En Wyn’ befoorbeeld over de slikwerker en ’t standbeeld, maar ok de Bildtse skeurkalinder foor ’t jaar 2024 is út. Feerder is d’r dut jaar ’n kynderboek útkommen met de titel ‘Roversgoed.’ Spesjaal foor Sunterklaas en de Korsttyddagen hewwe wij prachtige anbiedings foor jim…

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Skier

14 november 2023

Kollum Gerard de Jong: Skier Frijdeg, bij Meet me at the Lighthouse op Skiermonnikoog, bin ik skriver Nyk de Vries („ik sis net graach dichter, dêr kinne jo yn de Wâlden net mei oankomme”) wel tien keer teugen ‘t liif lopen. Fia allerhande dwarsferbanden en deelde kinnissen komme wij de leste jaren wel ‘s op…

Naar het bericht

Bildtse-kultuurpriis toekind an potkast ‘Nag Even Bildts’

02 november 2023

De Bildtse-kultuurpriis 2023 is toekind an de podkast ‘Nag Even Bildts.’ Leendert Nauta en Sander Krist, de mânly derachter, timmere al ’n stikminnig jaren an ’e dyk met dut praatprogramma, want soa kinne je de podkast beskouwe. De mânly hewwe in hur weeklikse programma fan alles bij ’t eand: fan (kulturele) aktiviteiten ant wat d’r…

Naar het bericht

Help ôns ’t Bildt te promoaten!

Geniete jou ok fan ’e Bildtse kultuur, taal en history? Fine jou dat dut nag ’n heel hut bestaan blive mot? Bildts Aigene stimuleert en staat noed foor de Bildtse kultuur. At jou begûnstiger worre, dan sorge wij d’rfoor dat wij deurgaan kinne met ôns aktiviteiten.

Allegaar d’rfoor!

Wille jou frijwilliger worre? Dat kin fansels ok! As frijwilliger kinne jou op ferskaidne menieren helpe om 't Bildts te ondersteunen en 't is ok nag 's mooi werk om te doen.