Foor alles wat met ’t Bildt te krijen het!

Stichting Bildts Aigene staat noed foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history. Derom doen wij ôns bêst foor ’t Bildt!

Wat wille jou doen?

De Bildtse kultuur onderfine

Geregeld organisere wij, soms tegaar met ânderen, Bildtse eveneminten lykas de jaarlikse Gedichte-aven en ’t Bildts Diktee. Dernaast is d’r ok mezyk en teneel in ’t Bildts.

Ontdek de history!

Wille jou wete hoe’t ’t Bildt d’r om-ende-bij 100 jaar leden útsâg? Neskierig na hokker mînsen ’t Bildt formgeven hewwe? Gaan op pâd deur ’t ferleden en ontdek ’t sels!

De Bildtse taal lere

Bildts lere is soa dreeg nag niet. Bij ôns kinne jou kursussen folge der’t jou frij gau ’t Bildts lere te ferstaan en te praten. Wille jou ok in ’t Bildts skriven lere? Folg dan de kursus foor geforderden. Jou kinne ok thús fanút jou aigen stoel Bildts lere met DigiBildts. Deuze digitale kursus het ok proeflessen die’t jou fergeefs prebere kinne!

Bildts fertale late?

Wille jou tekst(en) naar ’t Bildts fertale late of tekst nakike late dat in ’t Bildts skreven is, dan binne jim bij ôns goed te plak. At ’t maar ’n paar sinnetsys binne, ’n boek, teneelstik of noem maar op, dan kinne jim dut sture naar : info@bildtsaigene.nl

Geef ’n Bildts kedo!

Bildtse-Web-winkel-compr

’n Ander of jousels met ’n Bildts kedo ferrasse? In ôns winkel fine jou fan alles: boeken, flâgen, plakplaatsys, tegeltsys en nag feul meer.

Jou kinne ’t thús besorge late of ophale út ’e bibletheek fan St.-Anne.

’t Lêste nijs

Kollum Gerard de Jong: Fuur

03 juli 2022

Ik sit op ’n banky op ’t dorpsplain de wervelwyn om mij hine te bekiken. Honderten mînsen die’t feestfiere, drinke, ete, singe. Fan links komt tradisjonele floitmezyk, fan rechts populêre mezyk der’t de jongeren instudeerde dânsys op doen. Op de muren fan de gebouwen om ’t plain hine dânse de skâden fan ’t fuur. Boatsys…

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Influencers

20 juni 2022

’n Dútser die’t op TikTok an 420.000 folgers sien laat fan hoe’t hij skildert. ’n Roemeense vlogger met hest 290.000 folgers. ’n Nederlâns maisy dat 110.000 folgers ôns lând sien laat. De groep influencers die’t hier ’n week lang waar op útnoadiging fan de European Influencers Academy beston út jongeloi, faak tieners nag. Ik waar…

Naar het bericht

Kollum kursisten (6): Marten Dijkstra

08 juni 2022

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer de lêste en die is fan Marten Dijkstra. Kollum kritikaster Frijdegavens sit ik faak met myn kammeraten in ’e kantine fan vv St.-Anna. Wij drinke d’r dan ’n paar glassys en soms wat meer.…

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Onrust

07 juni 2022

De berichys flogen over en weer, in ferskillende app-groepen met frynden en werkrelasys, doe’t de prevînsy bekindmaakte dat se foor € 7.2 miljoen ’t mes in de aigen begroating sette. De swaarst troffen post is – quelle surprise – taal en kultuur. Fan 2025 ôf wort d’r jaarliks 1.6 miljoen euro op kort. Onrust. D’r…

Naar het bericht

Kollum kursisten (5): Lisette Boonstra

01 juni 2022

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Lisette Boonstra. At elkeneen even ’n kollum skrive wil… Dat is aigenlik niks foor mij, want in ’n kollum skrive je wat persoanliks of je geve je mening ergens over. Dat hang ik liever…

Naar het bericht

Help ôns ’t Bildt te promoaten!

Geniete jou ok fan ’e Bildtse kultuur, taal en history? Fine jou dat dut nag ’n heel hut bestaan blive mot? Bildts Aigene stimuleert en staat noed foor de Bildtse kultuur. At jou begûnstiger worre, dan sorge wij d’rfoor dat wij deurgaan kinne met ôns aktiviteiten.

Allegaar d’rfoor!

Wille jou frijwilliger worre? Dat kin fansels ok! As frijwilliger kinne jou op ferskaidne menieren helpe om 't Bildts te ondersteunen en 't is ok nag 's mooi werk om te doen.