Bestel fia ôns websait jim kedootys foor Sundreklaas of Korsttyddagen

’t Kin nou nag: mooie kedootsys kope foor Sundreklaas. D’r sit fast wat bij foor hait, mim, jonge, maisy, pake en bep. Trouwens: Bildts spul bestelle fia ôns websait past fansels ok útstekend bij de Korsttyddagen. Ok dan kinne je nander ’n kedootsy geve.