Bekinde Bilkert?

Der hewwe je ’t gedonder al! Ik sâg ’t ankommen… Of beter said: ik freesde dat dut gebeure sou. Ik wor namelik herkind op straat. Deur foor mij onbekinde mînsen, wel te ferstaan. Dut komt allegaar deur myn kollum. Soawel op ’e sait fan ‘Omrop Fryslân’ as in ’e krant de ‘Nije Bildtse Post’ staat…

Lees meer

Molestere

Wat binne d’r dochs idioaten op ’e wereld! Want wie fâlt d’r nou de hulpdiensten lastig!? Dan deuge je gewoan niet, souwen je sêge en dat sêg ik dan ok planút. Fleden jaar waar ’t gau ’s raak. Befoorbeeld tidens de lêste jaarwisseling. In bepaalde plakken in ôns provînsy keerden groepys mînsen hur teugen de…

Lees meer

Reedrije

En wer waarstou op 4 jannewary 1997? Op ’e dâg fan ’e Elfstedentocht? In ’e kroeg, meneer De Kock, met c-o-c-k. De tillevizy ston op ’e stamtafel en wij satten met ’n groepy foor de tocht. Kachel an, glassy bier en ’n flaubyt. Och soa gesellig. Ik kin ’t mij nag heel goed heuge. En…

Lees meer

Top-100

Fansels hew ik ok stimd op ’e Frise top-100. En ok op ’e top-2000 stimd hew. Dat binne je ok wel an je stand ferplicht at je soa’n groat mezykliefhewwer binne as ik. En dan hew ik ’t over mèzyk en niet over dat dreunende geluud fan ’e leste desennia. Ik bin fan ’e mezyk…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Bedraigde soort

Albatrossen binne trouwe, monogame feugels, maar de leste jaren skaide se faker. Ik most ok even in de ogen wrive, maar ’t is echt soa. Normaal gong soa’n 1 prosint fan de paren útnander, foornaamlik at ’t niet lukt om nageslacht te krijen. Maar ’t persintazy is bij sommige populasys de ôflopene 15 jaar oplopen…

Lees meer

Fergeefse boadskippen

Soa’t fast in meer dorpen in Frysland ’t gefal is, hout de plaatslike ondernimmingsferening jaarliks in desimber ’n aksy. Dan krije je ’n lot at je bij een fan ’e winkels wat kocht hewwe. Der kinne je prizen op winne. In ’e krant Bildt.nu ston dut: “Je herkent de deelnemende ondernemers aan de actieposter.” Och…

Lees meer

Hypogonder

Wete jim wer’t ik ’n hekel an hew? Pasta. Ja, klopt. Maar der gaat ’t in deuze kollum niet over. Ik hew namelik ’n hekel an mînsen die’t altiten over hursels prate. Fral over hur kwaaltsys. Mînsen die’t niet naar ânderen lústere, maar ’t altiten slimmer hewwe as een die’t befoorbeeld krekt said het dat…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Waes

Tot diep in de jaren ’90 fan de forige eeuw brúkten Friezen skûtsjes om hur irpels, kuil en ânder goed te ferfoeren. Echt waar. Dat leerde ik fan de Flaamse Tom Waes, die’t ’n ôflevering over Frysland maakt had. D’r waar meer dat niet klopte, of in elk gefal enorm útfergroat worde. Ston die Frise…

Lees meer

Krityk

Sont juny doen ik deuze kollum bij Omrop Fryslân. Dernaast skriif ik een keer in ’e maand ’n kollum in de ‘Nije Bildtse Post’ en sont hest tien jaar fersorg ik ’n kollum op ’e websait fan foetbâlferening St.-Anna en die gaat niet allenig over foetbâl. Werom fertel ik jim dut allegaar? Omdat ik ’t…

Lees meer

Elfendartichst

Lústeraars, ik mot even ’n ferhaal an jim kwyt, met jim goedfinen. Fleden week woensdeg ston ik namelik bij een fan de feule kassa’s in ’n súppermet bij ôns in ’t dorp. Ja, sels de boadskippen skenne kin ok, maar sont ’n metwerkster mij bestraffend toesprak al waar ik ’n klain kynd doe’t ik wat…

Lees meer