Kollum Gerard de Jong: Brussel

Brussel De grîns rije je tunworig ongemurken over. Je merke krekt dat je in België binne at je ’t eerste ôfskeurde stik rubber fan ’n klapbând lêgen sien. Dat waar 35 jaar leden al soa, doe’t wij met de femily na Spanje reden. Goent saken ferândere niet. Ok nou laai de eerste stikkene bând binnen…

Lees meer

Humbertus

Tidens de finale fan ’t programma ‘De Slimste Mens’ kwam lessen ’t burlen ferbij. Burle… En fansels, elkeneen mâg ’n hobby hewwe, hoor, maar burle is al ’n hele aigenarige hobby, kin ik jim fertelle. Nou kin ik mij goed foorstelle dat d’r ’n prot fan jim nag niet wete wat ik nou presys saai.…

Lees meer

Wegwiis

Fleden week koierde ik even in ’e pauze fan ’t werk. Fan feren hoorde ik twee protters dailis hewwen. Ik liep se ferbij en treedde fort onbedoeld op as fredestichter, want doe’t se mij gewaar worden, flogen se, met ’n prot leven, baidegaar ’n ândere kant út. Maar d’r waar blykber nag een die’t mij…

Lees meer

Postloper

Soms binne je neskierig na bepaald nijs. Wat d’rachter dat nijs sit. Soa ston d’r ’n paar weken leden ’n berichy op internet dat ’n postloper út Eindhoven jarenlang dúzzenden brieven, kaarten en ândere poststikken niet besorgd het. Kyk, dan bin ik benijd wérom hij dat niet deen het. Wou-y niet werke, loi dus, of…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Ferbreke

Lessen waar ik op ’n interessante ‘inspirasysessy’ om na te dinken over ’t ferhaal fan Noordwest-Frysland. Soa’n dartig mînsen út Waddenhoek en Harlingen waren noad om hur te bugen over de ‘branding’ (niet die bij see, maar ’t in de met setten fan ’n merk) fan de regio. De anwezigen kwammen allegaar út ’t gebied…

Lees meer

Mindset

Werom ik dut programma folg, weet ik niet recht, maar ik fermoed om’t ik ’t allegaar al ’s metmaakt hew en nou noflik op ’e bank sien hoe’t se ôfbeuld worre. Ik hew ’t over ’t tillevizyprogramma ‘Kamp van Koningsbrugge.’ Hierin worre burgers klaarstoomd om bij de kommando’s te kommen, de swaarste oplaiding fan ’t…

Lees meer

Winterspeulen

Frijdeg beginne de winterspeulen en deuze speulen binne in ’e winter altiten ’n och soa’n welkomme traktasy foor de allround-sportliefhewwers. Feerder is d’r hest niks te beleven en derom wort dut groate evenemint met baide hannemoffen anpakt. Ik mâg dan graag naar ’t rijen kike. Naast ’t gewoane skiën, langlaufen en foor ôns lând fansels…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: gvuL3kiyVK8OSNFCmDdY

Deuze kollum die’t ik nou skriif is al ‘s útskreven. Alle boeken die’t ooit skreven binne en ooit skreven worre sille bestaan al. De krant fan 25 jannewary 2075, de adfertînsy fan myn ferstorven, ’t misbrúkskandaal bij ‘The Voice’, ’n anklacht werin at ik fan moord beskuldigd wor: ’t staat allegaar al skreven. In ’t…

Lees meer

Niet welkom in Pylkywierum

“Doen ’t nou niet, jonge”, kreeg ik te horen doe’t ik angâf dat ik ’t over die útwrykse en dústere persoanen in deuze pandemy hewwe wou. Neffens myn kammeraat sit d’r gyneen op te wachten om’t elkeneen meer as genog het fan korona. “En dan nag wat”, soa gong-y feerder, “dou wilst dochs niet ’n…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Tante Gelske

’t Kiky sil om 1948/1949 hine nommen weze, in ’n fotosaak in Luwt. Nag foor de pasfotohokkys en selfys waar dat al ‘n ding: met je bêste fryndin op de foto. Ons beppe Wike (l.) en tante Gelske. Se werkten doe baide as kapster in St.-Anne. Twee prachtige, jonge frôly, ’t levenspâd foor hur oorlogsfrij…

Lees meer