Kyk ’s wat ik fon op ’e sôlder (4)

Bekind as de bonte hond Doe’t ik lessen in ’t avenskoft bij Jouke Stap in ‘e “Braadne Kikkert” anwipte deed-y mij ’t ferhaal fan ‘e fytstocht die’t Geale Snijder na Frankryk maakt het. Geale het met ‘e frachtwagen faak na België en Frankryk weest met fee en poaters en kin alles en idereen, at je…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Bildts Defence Force

’t Eerste overlêg tussen minister-presidint Mark Rutte en Gerard de Jong, foorman fan ’t Bildts Defence Force, het niks opsmeten. Bemiddeler Johan Remkes had ’t over ’n “gemoedelijke sfeer” maar neffens De Jong waar der gyn sprake fan. “Dat raast an de protters. Rutte en Remkes waren rapper deur de Fryske Dúmkes hine as datst…

Lees meer

Mooie Rembrandtmet en Piet Cuperus winner priisfraag

Wat troffen wij ’t met ’t weer saterdeg 6 augustus l.l. op ’e Rembrandtmet! Ons dissy had ok arig flecht op ’e kooi en dat betekende ’n arige omset. Opfâlend waar dat de tweedehâns boeken as ’n train liepen. En wij hadden d’r nag al ’s ’n krat staan. D’r is nou nag een krat…

Lees meer

Kyk ’s wat ik fon op ’e sôlder (3)

In de achterkamertsys fan ôns argyf fonnen wij lessen allegaar opstellen die’t ooit skreven binne foor ’t eksamen Bildts. Dat waar ’n heerlike ferrassing. En dan prate wij over opstellen die’t soms wel dartig jaar oud binne. Der mosten wij fansels wat met doen. En dat doen wij ok. Wij hewwe d’r foor koazen om…

Lees meer