Kyk ’s wat ik fon op ’e sôlder (4)

Bekind as de bonte hond

Doe’t ik lessen in ’t avenskoft bij Jouke Stap in ‘e “Braadne Kikkert” anwipte deed-y mij ’t ferhaal fan ‘e fytstocht die’t Geale Snijder na Frankryk maakt het.
Geale het met ‘e frachtwagen faak na België en Frankryk weest met fee en poaters en kin alles en idereen, at je him love mâge.
Nou’t-y om syn rûg niet meer werke kin en in ‘e W.A.O. sit, het-y ’n reesfyts anskaft en raist stâd en lând ôf. Overal komme je ‘m teugen met syn tien fersnellings, de kop soafeer foorover dat syn wenkbrauwen hest over de dyk slepe. D’r is gyn tocht of hij doet d’r an met en folgens himsels is-y goeie maatsys met alle hardfytsers.
Jouke had sels al wat proeft fan syn hannel en dan wil werklikhyd en fantesy wel ’s deurnander hine lope, dus ik staan niet foor de hele waarhyd in. Jouke syn ferhaal kwam hier op del.
Geale waar útkeken op ‘e fytspâden en dikys in Nederland. Hij deen syn rugsak om, klom op ‘e fyts en saai: “Ik wil ’s even bij de Tour de France sien, meskien sien ik nag bekinden”.
De avens fan ‘e eerste dâg waar-y al foorbij Nijmegen en nag altyd had-y flink de sokken d’r in. D’r waren ’n prot fytsers op pâd, ’t waar mooi weer.
Geale haalde ’n skraal mantsy in ’n groen treningspak in. Hij eande niet hard. Doe’t Geale him foorbij skoat riep-y: “Faarwel Snider.”
Geale sâg achterom en an syn keersrechte skaiding sâg-y dat ’t Dries van Agt waar, (ja, deselde fan de “Acht fan Bolsward”).
Hij sloeg syn tint op in Brabant en doe’t-y de andere overdâgs in ‘e Ardennen syn happy sat op te eten stapte inenen Eddy Merckx bij him ôf.
“Hè jou ok ’n stikky over, Snider”, had-y said, “ik ferrek fan ‘e honger”. Se hadden wat sitten te praten. Eddy most ok deselfde kant út en tegaar waren se súd-an fytst. Foorbij Spa waar Geale ‘m kwytraakt; Eddy is wat over syn hoogtepunt hine.
In Frankryk liep ’t Geale wat teugen, want de mânly fan ‘e Tour satten krekt bij de Pyreneeën in ‘e buurt. Hij waar se teugen reden en sâg de klimpertij tussen Henny Kuiper en Bernard Hinault op ‘e top fan ‘e Galibier.
Spitig genog foor alle Nederlanders die’t met fekânsy in Frankryk waren, sâgen se dat Henny ’t ferloor.
Maar nou komt ’t mooiste: doe’t Geale op Bernard Hinault ôfstapte en him filesiteerde hoorde-y sêgen: “Bij welke kirl staat Snider der te praten.”
“Soa bekind is Geale”, saai Jouke. ”Wat saaiste, sil ik nag ingiete?”