Kyk ’s wat ik fon op ’e sôlder (5)

In de achterkamertsys fan ôns argyf fonnen wij lessen allegaar opstellen en ferhalen die’t ooit skreven binne. De meesten foor ’t eksamen Bildts. Dat waar ’n heerlike ferrassing. En dan prate wij over opstellen die’t soms wel dartig jaar oud binne. Der mosten wij fansels wat met doen. En dat doen wij ok. Wij hewwe d’r foor koazen om ’t ferhaal soa te laten soa’t ’t oorspronklik skreven is. Deuze week ’n ferhaal fan Doeke de Jong út 1983. Nije week ’t lêste part fan deuze seumerreeks.

De boel op stelten

Krekt as ândere jaren worde ok dut jaar bij ôns op skoal weer ’n follybal toernooi organiseerd. En ’t is op ‘e H.T.S. súvver ’n tradisy dat de ôfdeling Weg- en Waterbou dut wint en dan meestal deur de jonges út ’t fierde jaar.
Fan ’t jaar waar ’t al helendal ’n natte angelegenhyd. Soawel ‘t “team” út ’t tweede as út ’t fierde jaar ston in ‘e finale.
De week foorôfgaand an ’t spektakel worde fan baide kanten al arig kommintaar geven op ’t ândere “team”. Deur de leraren worde d’r ok al arig spekuleerd wie’t ’t nou winne sou. De inset worde úteandlik ’n kissy bier.
Ons ôfdeling is niet soa machtig, dat der satten ok maar ’n man of dertig op ‘e tribúnne. Maar ’t waar ’n leven as ’n oordeel in ‘e saal want skreauwe dat kinne se omraak, die waterboeren.
’t Worde ’n prachtige wedstriid. De eerste set ferloren wy dik met 15-8, dat doe knepen wy ‘m al even. Tot an dat momint had ik met myn kammeraad bovenan op ‘e tribune sitten, maar ik saai teugen ‘m, “dut kin niet”, dat wij naar ônderen . Raze en op ‘e bôrden slaan! De tweede set worde doe flot deur ôns “team” in wînst omset 15-6. Doe kregen wy de derde en beslissende set. ’t Worde ferskriklik spannend en wij wonnen op ‘e nipper: 16-14
Soa at ik al saai, waar ’t foor de wedstriid ’n gespannen sfeertsy tussen. De 2e en ‘e 4e klas. Na de wedstriid hewwe wy dos nag even genoeglik op ‘e tribune sitten met syn allen.
Op ’n gegeven momint mosten wy d’r út, want d’r worde evenwel weer lesgeven.
Doe binne wy maar in ‘e kantine sitten gaan en hewwe der de boel nag ’s even op stelten set. Sport skynt dos te ferbroederen.