Mooie Rembrandtmet en Piet Cuperus winner priisfraag

Wat troffen wij ’t met ’t weer saterdeg 6 augustus l.l. op ’e Rembrandtmet! Ons dissy had ok arig flecht op ’e kooi en dat betekende ’n arige omset.

Opfâlend waar dat de tweedehâns boeken as ’n train liepen. En wij hadden d’r nag al ’s ’n krat staan. D’r is nou nag een krat over trouwens. Die staat op ’t stoit in ’e bibletheek en derin kinne jim dan nag even neuze, at jim wille. Wat ok goed ferkocht worden, waren de Bildtse flachys. Sterker nag: die binne nou útferkocht en motte bijbesteld worre. Soks is ’n goed teken.

En dan hewwe wij fansels de útslag fan ’e priisfraag nag. Dat gong om Bildtse woorden en sechys. Dut bleek foor ’n prot mînsen dreeg te wezen, want d’r waren maar drie persoanen die’t alles goed hadden. Ut die drie hewwe wij ’n winner trokken en dat is Piet Cuperus worren. Hij kin fia ôns webwinkel of in ’e bibletheek wat fergeefs útsoeke. Fan harte filesiteerd, Piet!