Kollum Gerard de Jong: Goeie, Klaas

Ik hew ’t d’r nooit werklik inkregen, ‘Klaas’. Kwessy fan opfoeding, dink. Hij het mij deur de jaren hine weethoefaak korrizjeerd. Myn ‘Goeie, Dankert’ worde drekt ôfstraft, want hij waar d’r skerp op: ‘Klaas’, saai hij dan, ‘’t Is Klaas.’ Ik waar mij der deur de terechtwizings och soa fan bewust, maar dos gong ik nag geregeld in de ‘fout’.

Fansels noemde ik him eerst Dankert. Soa waren de kaarten skud doe’t wij nander faker teugenkwammen. Ik as sjoernalist, ’n broeky nag, doe’t ik sont 2000 de redaksy fan de Bildtse Post anfoerde na ’t ferstorven fan ôns pake Gerryt-Dirks (die’t hij goed kinnen had). En Dankert, fansels, as oud-deputeerde en burgemeester fan ’t Bildt. Ik mot him mînstens fyftig keer intervjoed hewwe, nag los fan de protten lange avens en na-sitten bij kemmissy- of raadsfergaderings der’t wij nander troffen.

Klaas waar Dankert foor mij – soa’t ik as sjoernalist, ok al waar ik feertig jaar jonger, ‘De Jong’ waar foor him. Dat feranderde na’t hij in 2003 met pînsjoen gong en ôfskaid nam as politikus. Klaas Dankert had inenen de tiid. En hij nam de tiid ok. Ut ‘t keursliif fan bestuurder kon hij him feerder ontplooie en bekwame. Fansels had hij syn op ’t Bildt wereldberoemde website met Bildts nijs, dat hij overal wegplokte. Hij skreef artikels foor ôns krant, worde passjoneerd radioman bij Eenhoorn (later Omroep Zilt) en skoof graag an doe’t ôns hait en ik him froegen as adfiseur fan de krant.

Doe’t hij mij en kammeraat Hendrik Elings begin dut jaar as gasten in syn programma noadde (“’t Lykt mij och soa arig om jim baide ’n keer foor de mikrofoan te hewwen om te fertellen over jim fryndskap en hoe’t ‘t gaat at jim ’t mâl fel an hewwe”) waar ik mij d’r weer bewust fan hoe’t ik him anspreke sou. Maar Klaas Dankert – op 25 maai soamaar fersturven – deed der’t hij nocht an had. En dan past ‘Klaas’ beter as ‘Dankert’. Dus saai ik live op de radio – ôns mim, at se nag leefd had, had ‘t mij kwalik nommen, ’t niet beleefd fonnen – wat ik hier nou ok sêg:
Goeie, Klaas.

gm.de.jong@xs4all.nl

Kollum Luwter Krant, 4 juny 2024