Kollum Gerard de Jong: Banky ter ere fan Bertus Jans Postma

‘t Waar dizenig, op en om ‘t water bij ‘t pontsy bij Keimpetille. Se ferwachte d’r blykber niet dat d’r op‘n frijdegoffen soamaar ‘n man of dartig overset worre motte.

Ferheerde blikken fan achter de rútten, en nag gyn 10 menútten later strúnden d’r twee in gele hessys kleedde metwerkers fan handhaving om.

De FNP ontbloatte op de súdwâl fan ‘t Van Harinxmakanaal ‘n nije sitbank, ter ere fan een fan de groatste taalfoorfechters die’t him ooit ônder de fleugels fan de pertij begeven het. Bertus Jans Postma (in 2023 fersturven) ‘krewearre’ onophoudlik foor ‘t Frys en de streektalen.

Hij ston an de basis fan de Frise (en Bildtse) waternamen en wees op ôns aigen ferantwoordlikhyd om ôns talen levend te houwen. De FNP had mij froegen ‘n praatsy te houwen bij de ontbloating.

In ‘t Bildtse Post -argyf hew ik seker 120 instuurde stikken fan him antroffen. In foortreflik geef Frysk, parmantig maar met de faiten strak op rij, en altyd de spiker fúl

op de kop slaand. Postma waar ‘n roepende op de klaai. Hij worde wel ‘s wegset as drammer, dat wist hij donders goed.

Wat ik ‘t meest bewonderde an Postma waar hoe blijmoedig hij deronder bleef, hoe fris hij syn wapen – de pin – altyd weer oppakte. Moedeloashyd of sinisme houde hij bútten de deur. Postma had gyn giftige pin, maar de pin as gift. Ok Kommissaris fan de Koaning Arno Brok waar presint.

‘n KdK hout him deurgaans feer fan politike bijeenkomsten, maar dat Brok d’r waar bewees dat dut niet inkeld ‘n fesy fan een pertij waar. Opkomme foor de aigen taal gaat over politike kleur hine, en Postma waar fol lof over Broks inspannings foor ‘t Frys.

“Wy moatte de flagge mei respekt behannelje”, saai Brok doet Johannes Kramer ôns froeg de Frise flâg fan ‘t banky te halen. Stapsgewiis teerden wij elk an ‘n kant de flâg op.

Doe’t Brok en ik na nander toeliepen om de baide kanten fan de flag bijnander te krijen – soa’t je tegaar ‘n hoeslaken optere – waar syn kant keurig bijnander stoken. Bij mij waar ‘t meer ‘n protsy flâg; optere is nooit myn sterkste punt weest.

Maar ontbloat waar ‘t, ‘t fraaie banky op dut daalders plakky, foor – soa staat d’r op te lezen – dat ‘bysûnder bern fan Fryslân’.

Bron: Leeuwarder Courant, 07-05-2024, kollum Gerard de Jong