Filtsys om bij de horeka ‘mooi dyn aigen taal’ te praten

Meertalighydskoördinator Gerard de Jong waar saterdeg 25 septimber in ’t kader fan de Europese Dâg fan de Talen op paad met filtsys en rútstikkers. Hij boad de filtsys en stikkers an bij twee horekabedriven en ’n kulturele instelling in Waddenhoek. Allegaar om de fier talen fan de gemeente – Bildts, Franekers, Frys en Nederlâns –…

Lees meer

Nijs over de kursussen Bildts

Fleden jaar gongen de kursussen niet deur fanwege korona. De kursisten die’t hur doe opgeven hadden skoven dus deur na dut jaar. D’r waar sels ’n wachtlist! Elkeneen fan fleden jaar kin nou deelnimme, maar soawel de kursus foor Bildtstaligen as niet-Bildtstaligen sitte fol. Jou kinne je wel alfast anmelde foor toekem jaar. Dan bin…

Lees meer

Kollums Gerard de Jong nou ok op ôns sait

De kollum fan Gerard de Jong die’t eenkeer in de feertyn dagen in de Luwter krant ferskynt, binne nou ok op ôns sait werom te finen. Der binne wij och soa wiis met. Jim kinne deuze kollums fine op ôns sait ônder ‘Taal’ en dan ‘Bildtse kollums’. Ok sette wij de kollum op facebook. Hora…

Lees meer

Tomke tien jaar in ’t Bildts en dat mot fierd worre!

’t Is nou foor de tiende keer dat ’t themaboeky ‘Tomke’ in ’t Bildts ferskynt. En at d’r ’n pretsy komme mot, dan mot dat fansels altiten weze en dat fiere wij útteraard met peuters/kleuters fan 3-6 jr. Dut fesy sil op saterdeg 25 septimber e.k. plakfine in de bibletheek fan St.-Anne en ’t begint…

Lees meer

Ok femilyberichten kinne jim nakike late

Soa’t ’n prot fan jim fast wel wete fertale wij, as Bildtse Aigene, teksten naar ’t Bildts toe en kike teksten foor jim na. Soks staat ok op ôns sait. Maar de praktyk het bliken deen dat ’t niet ferkeerd is om hier nag even ’n apart stikky over te plaatsen. Dat het ok te…

Lees meer

Ok dut jaar gyn Bildtse-Kultuurpriis

Fleden jaar worde de Bildtse-Kultuurpriis niet útraikt omdat d’r in 2020 nauliks tot gyn kulturele aktiviteiten plakfonnen fanwege de korona. Nou, dut jaar is dat niet âns weest. Dat Bildts Aigene kon niks âns doen as beslútte dat d’r ok dut jaar gyn Bildtse-Kultuurpriis útraikt worre sil. Fansels is dut och soa spitig, maar ’t…

Lees meer

Jaargangen fan de Bildtse Post opnommen in argyf

Oflopen maandeg het Bildts Aigene de lêgers fan de Bildtse Post overnommen. Hiermet wort bedoeld dat alle nag anwezige jaargangen fan de Bildtse Post overdroegen binne an de ôfdeling History fan Bildts Aigene ’t Overdragen fan deuze lêgers kinne je fansels ok sien as ’t rissultaat fan ’n jarenlange hele goeie samenwerking tussen de krant…

Lees meer

Keimpe de krokodil gaat op rais

Keimpe de krokodil gaat op rais Gasten fan soa’n fyftyn restaurants, weronder Swarte Haan, komme in ’e kunde met ôns rike taalferskaidenhyd met help fan ’n krokodil. As ’t foorútsicht klopt, dan sille d’r hyltyd meer besoekers út aigen provînsy en derbútten ’n bezite bringe an de horeka in Frysland. Dat is ’n mooi momint…

Lees meer

Hoe staat ’t d’r foor op dut stoit?

De seumer is d’r en dat merke je wel an ’t mooi weer. Dut betekent ok dat de seumerfekânsy d’ran komt. Fansels blive de frijwilligers op de achtergrônd doende, maar ok sij gaan op fekânsy. Tsja, betiden binne frijwilligers krekt mînsen… Maar d’r binne nag genog projekten der’t wij ôns met doende houwe. Wij hewwe…

Lees meer