Boek ‘De sonde fan Haitze Holwerda’ is út

De roman ‘De sonde fan Haitze Holwerda’ fan skriver Ulbe van Houten is d’r nou ok in ’t Bildts. ’t Ferhaal gaat over ’n graidboer fan ’t Frise plattelând, die’t foor de ongetiid drie Bildtse erbaaiers inhuurt. An ’t eand fan de ongetiid komt de boer syn ôfspraak over de sinterasy niet na. Dan is…

Lees meer

Ferkeershufters

“Strengere straffen voor verkeershufters”, worde d’r lessen notabene op ’t radionijs said. Ferkeers-hufters… Dat is al ’n bot woord, al sêg ik ’t sels. Wanneer binne je aigenlik ’n ferkeershufter? Niet at je ’n klain foutsy make fansels, maar al at je asoasjaal rijgedrag fertoane. Rije as ’n gek befoorbeeld of nergens ’t gefaar in…

Lees meer

Arriva

Tekst: Gerard de Jong ‘Nieuwe Arriva-trein spreekt nog geen Fries,’ ston d’r in de Luwter Krant fan ôflopene dînsdeg. De nije Wink-trainen spore al ’n halfjaar deur de prevînsy, maar de raiziger hoort ’t omroepsysteem ‘station Buitenpost’ sêgen, in plak fan ‘station Bûtenpost’. Sjoernalist Melle Veltman is de ‘wer-make-jou-je-drok-om’-sêgers foor, deur te skriven: ‘Klein bier,…

Lees meer

Bildtse Tomke tien jaar

Op saterdeg 25 septimber l.l. fierde Bildts Aigene Tomke syn tiende jaregfesy. Dut jaar is ’t Bildtse Tomkethemaboeky foor de tiende keer útkommen en ’t Frise Tomkeboeky foor de 25ste keer. Dus… Tomke is jareg fan ’t jaar. En dat fierden wij. ’t Worde ’n gesellige boel met peuters, kleuters, mimmen, pakes, beppen en ândere…

Lees meer

Filtsys om bij de horeka ‘mooi dyn aigen taal’ te praten

Meertalighydskoördinator Gerard de Jong waar saterdeg 25 septimber in ’t kader fan de Europese Dâg fan de Talen op paad met filtsys en rútstikkers. Hij boad de filtsys en stikkers an bij twee horekabedriven en ’n kulturele instelling in Waddenhoek. Allegaar om de fier talen fan de gemeente – Bildts, Franekers, Frys en Nederlâns –…

Lees meer

Fuchsiadeksel

Wij hewwe in ôns lând ’n paar slimme krisissen had, oorlog, ’n prot mînsen hewwe in hur leven feul leed en ferdriet had, slimme syktes deurmaakt en wij sitte nou al ’n heel skoft met die korona-pandemy. Dat binne allegaar slimme dingen wat ik nou opnoem. Maar soks haalt ’t fansels niet bij ’t groate…

Lees meer

Nijs over de kursussen Bildts

Fleden jaar gongen de kursussen niet deur fanwege korona. De kursisten die’t hur doe opgeven hadden skoven dus deur na dut jaar. D’r waar sels ’n wachtlist! Elkeneen fan fleden jaar kin nou deelnimme, maar soawel de kursus foor Bildtstaligen as niet-Bildtstaligen sitte fol. Jou kinne je wel alfast anmelde foor toekem jaar. Dan bin…

Lees meer

Benijd

In ’e regel hew ik ’t fooral over fan alles wat d’r op ’e wereld en Frysland gebeurt. Ik kin ’t ommers niet altiten over ’t Bildt hewwe. Maar deuze keer kin ik d’r niet omhine, want De Bildtse Post 2.0 komt namelik môrn út. De krant gaat trouwens niet de Bildtse Post hiten maar…

Lees meer

Kollums Gerard de Jong nou ok op ôns sait

De kollum fan Gerard de Jong die’t eenkeer in de feertyn dagen in de Luwter krant ferskynt, binne nou ok op ôns sait werom te finen. Der binne wij och soa wiis met. Jim kinne deuze kollums fine op ôns sait ônder ‘Taal’ en dan ‘Bildtse kollums’. Ok sette wij de kollum op facebook. Hora…

Lees meer

Mimmetaal

Fleden week woensdeg waar Hessel Jansen op ’e tillevizy bij Omrop Fryslân. Niet elkeneen sil wete wie’t Hessel Jansen is en dat is ok niet soa núvver, want ’t is ok gyn BF-er. En BF staat foor Bekinde Frys. Maar ik kin him al, omdat hij in St.-Anne opgroeid is. Hij is ’n stik jonger…

Lees meer