Kollums Gerard de Jong nou ok op ôns sait

De kollum fan Gerard de Jong die’t eenkeer in de feertyn dagen in de Luwter krant ferskynt, binne nou ok op ôns sait werom te finen. Der binne wij och soa wiis met.
Jim kinne deuze kollums fine op ôns sait ônder ‘Taal’ en dan ‘Bildtse kollums’. Ok sette wij de kollum op facebook.

Hora est

Naseumers Maastricht deed Frâns an dut weekeand. De binnentúntsys, begroeide middeleeuwse muurtsys, de folle terrassys… ’t Is sien en sien worre, in wat ’t leste mooie weekeand fan ’t jaar weze kon. Beweuners, toeristen, búttenloi: elkeneen waar onberisplik en sjyk in de kleren stoken. In Maastricht koiere je niet, in Maastricht flanere je.
’t Arige is dat elkeneen dat doet. Ok de onwinnige búttenlândse studinten die’t krekt lând binne in deuze Europese stâd foor hur nije stúddy. Ik overdriif niet at ik sêg dat ik in drie dagen tiid meer Frâns, Italiaans en Spaans hoord hew as Nederlâns. D’r klonk sels meer Frys, en dat kwam op ’t konto fan Lysbeth Jongbloed-Faber. Frijdeg promofeerde se op hur proefskrift over ’t brúkken fan Frys op sosjale media – se straalde frijdeg al prominint in deuze krant. ’n Klaine Friese infazy fan femily, frynden en kollega’s streek del in de Maasstâd om hur te ondersteunen.
De spanning had hur arig in de macht had, in de dagen foor hur promoasy. Jaren fan bloed, sweet en tranen kulmineerden in ’n Frys-Nederlâns-Ingels uur in ’t universiteitsgebou in Maastricht. ’n Uur ter ferdediging fan hur proefskrift, ter ferdediging fan ’t Frys sels. Se most d’r even inkomme, maar de spanning waar fort doe’t se tidens de ferdediging, met ’n ondeugende blik in de ogen, anhaalde dat nota bene hur broers de femily-appgroep wel ’s ferlaten hewwe omdat d’r tefeul Fries in skreven wort. Dermet ferdreef se de spanning en glânsryk praatte se hur derna na hur doktersbul, ant ’t ferlossende ‘hora est’ klonk. Maastricht waar foor even fan de Friezen.
Avens bij ’t dinee in Le Petit Bonheur kwammen de tranen. Niet fanwege ‘t bîlligfol werk dat ‘t promoveren weest waar, maar fanwege hur oprechte sorgen over ’t Frys. Hur taal, die’t de striid niet opgeve of ferlieze mâg. ’t Frys kin d’r gerust fan útgaan dat sij d’r – tegaar met hur getrouwen – in elk gefal alles an doen sil.
De eerste opsteker had se drekst al binnen: broer Auke beloofde tena faker in ’t Frys te appen in de femilygroep. Na ’t eten flaneerde elkeneen, groats en foldaan, de soele Maastrichtse nacht in.

Gerard de Jong – 07-09-2021