Filtsys om bij de horeka ‘mooi dyn aigen taal’ te praten

Meertalighydskoördinator Gerard de Jong waar saterdeg 25 septimber in ’t kader fan de Europese Dâg fan de Talen op paad met filtsys en rútstikkers. Hij boad de filtsys en stikkers an bij twee horekabedriven en ’n kulturele instelling in Waddenhoek. Allegaar om de fier talen fan de gemeente – Bildts, Franekers, Frys en Nederlâns – in ’t sontsy te setten. De útdeellaksy is dermet nag niet klaar: bedriven en instellings kinne de filtsys ok sels anfrage.

Nije meertalighydskoördinator
Met de toer deur Waddenhoek is d’r niet alleen omdinken foor de fier talen, maar ’t waar ok ’n mooie gelegenhyd foor Gerard de Jong om him as meertalighydskoördinator foor te stellen. De bedoeling is dat hij de talen sichtberder maakt en se feerder bringt. Derfoor werkt hij tegaar met Taalplatform Waddenhoek, der’t hij sont deuze maand foorsitter fan worren is.

Op toernee deur Waddenhoek
Gerard gong met ’n tassy filtsys en stikkers del bij Den Staten-Generaal in St.-Anne, de Teatertsjerke in Wier en de Doelen in Franeker. Bij Den Staten-Generaal plakten se de rútstikker drekst op de deur. Soa late se sien dat alle talen der praat worre mâge. “Wij fine ‘t mooi om met taal doende te wezen. Doe’t wij nag de Struverij waren, hadden wij ’n Bildts bôrd an de dyk met ‘Struverij en soa’ d’r op. Dat ‘soa’ betekent fansels ‘zo’, maar dat worde ok wel ’s ferkeerd begrepen! ’t Leverde mooi praat op”, soa saai útbaatster Sanne Feenstra.
Bij de Teatertsjerke kregen se ok ’n tassy. Bestuurslid Simy Sevenster is d’r wiis met en liet wete de stikkers foor de ankem foorstelling opplakke te sillen. Se het d’r wel ’n plakky foor. “En mei de filtsjes komt it ek wol goed; ek yn de teatertsjerke wurdt wolris in bierke dronken!”
De Doelen yn Frjentsjer waar de leste bestimming fan de útdeelaksy foor Europese Taledâg. Der gaan heel wat filtsys deurhine. Arjen Sybesma, de kok fan ‘t restaurant, nam de filtsjes, en ok de stikkers, graag in ontfangst. “Disse filtsys geve stòf tòt nadinken en praten. En dan fansels prate in de eigen taal. En ônze gasten kinne der ok nòg wat met winne. An su’n aksy doën wij fansels graag met.”

Europese Taledâg
De Europese Dag van de Talen wort sont 2001 elk jaar fierd op 26 septimber en staat in ’t teken fan meertalighyd en ’t leren fan taal. Waddenhoek is ’n meertalige gemeente; ’t Taalplatform Waadhoeke fynt dat wij der groats op weze mâge. ’t Platform begon ferleden jaar derom met de kampânje ‘Mooi dyn aigen taal’ om de taal sichtberder te maken en de inweuners fan Waddenhoek wete te laten dat se niet benaud weze motte om hur aigen taal te praten. Met de filtsys-aksy late se sien dat dat seker ok geldt foor de horeka en kulturele instellings.

Filtsys en stikkers in jou horekasaak?
Taalplatform Waadhoeke het nag feul meer filtsys en stikkers beskikber foor horekasaken en kulturele instellings in de gemeente. Restaurants, dorpshúzzen, sportkantines en ândere horeka- en kulturele gelegenheden kinne hierfoor Gerard de Jong ’n mailtsy sture op g.dejong@waadhoeke.nl.

Bron: Bildt.nu