Arriva

Tekst: Gerard de Jong

‘Nieuwe Arriva-trein spreekt nog geen Fries,’ ston d’r in de Luwter Krant fan ôflopene dînsdeg. De nije Wink-trainen spore al ’n halfjaar deur de prevînsy, maar de raiziger hoort ’t omroepsysteem ‘station Buitenpost’ sêgen, in plak fan ‘station Bûtenpost’. Sjoernalist Melle Veltman is de ‘wer-make-jou-je-drok-om’-sêgers foor, deur te skriven: ‘Klein bier, zullen sommige reizigers denken. Maar de uitspraak gaat in tegen de eigen regel van het vervoersbedrijf’, ’n bedriif dat hur graag foorstaan laat op hur înset foor ’t Frys.

Hello darkness, my old friend

Veltman probeert ferhaal te halen bij Arriva, maar de reden werom at d’r gyn Frise namen klinke raakt alleen maar meer út ’t sicht. Arriva-woordfoerder Jacoba Hoeksma geeft eerst an ‘het probleem niet te herkennen’, de Frise plaknamen souwen al te horen weze. Dos gaat se op soek naar de oorsaak: ’t sou an ’t nije omroepsysteem lêge kinne. Myn toanen kromme. ”: ’t systeem’ wort weer ’s as skuldige anwezen. ’n Systeem is deur mînsen ontwurpen! ’t Is gyn autonoom hannelende intiteit. ’n Systeem sil niks úthale dat mînsen niet opdroegen of infoerd hewwe.

En wij binne d’r nag niet. In ’n ‘nu ik u toch aan de lijn heb’-opmerking fertelt de woordfoerder dat raizigers ’t omroepbericht ‘station Buitenpost… station Bûtenpost’ ’te lang’ fine. Te lang… De koronatiid, de kabinetsformasy, wachte op Godot: dát duurt te lang! Niet soa’n kort sintsy in de train. Maar Arriva maakt hier wél drekst werk fan: de metdeling wort inkort tot ‘station Buitenpost’. Inderdaad, ’t Frise part delft ’t ônderspit.

Nag gyn dâg later staat in de Luwter Krant dat deputeerden Poepjes en Fokkens Arriva op ’t matsy roepe sille. ’t Is te hopen dat ’t hur beter fergaat as kollega-bestuurder Jan Dijkstra. De wethouwer fan Waddenhoek had d’r, op inisjatyf fan de gemeenteraad, bij Arriva op androngen om de naam ‘Zwarte Haan’ – een fan de achttyn namen die’t de nije Wink-trainen siert – te ferânderen in ’t Bildtse ‘Swarte Haan’. Maar, soa ston in deuze krant, ‘Arriva was niet te vermurwen’. Dut binne gyn ‘systeemfouten’, dut is ’n gebrek an goeie wil. Meskien ferwart Arriva goeie wil met goeie sier? Goeie wil is sêge: ‘Bliksem, dut deugt niet, wij losse ’t op!’ Der kinne je met feerder. Goeie wil toane kin ’t begin weze fan ’n prachtige rais. Maar inkeld goeie sier make wille, is ’n doadlopend spoor, ’n eandstation.

Leeuwarder Courant – 21-09-2021