Ondertiteling

Sont ’n stikminnig weken is d’r op NPO 2 ’t programma ‘Typisch… Lemmer’. Ik had al ’n foorgefoel en dat bleek helendal út te kommen. Der in Hilversum dinke se namelik dat se fine motte dat as ’n Frys Nederlâns praat d’r dochs ondertiteling bij mot. Overdreven. Ik krij derom sterk ’t gefoel dat se…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: ’t Ferleden laat him niet soamaar fergete

Krombogen over hur rollator sjoelt se na de groate dyk toe. Soa nou en dan soeft d’r ’n auto foorbij. María Martín, feer in de 90, bynt ’n klain bossy blommen fast an de fangrail. Doe’t se ses jaar waar worde hur mim oppakt deur franquistas, anhangers fan diktator Franco; se worde deur ’t dorp…

Lees meer

Lekkers

Lekkers Twee weken leden maakte Lidl bekind dat se drekt ophouwe met ’t ferkopen fan sigretten en tebak in hur winkels. Ik bin sels nooit ’n roker weest, maar hoe’t ’t nou an bannen laid wort, fyn ik al overdreven. Sels dink ik dat aansen alkohol an ’e beurt is. Dat der ’n hetze teugen…

Lees meer

Skoalraisy

“Wat ik bedoel binne die driehoekpakkys sinesappelsop. Neffens mij is ’t merk Capre Sonne.” Goeie lústeraars, ik bin nag even in ’e súppermet. Ik kom soa bij jim. “Ni, ’t is sines-appel-sop. Jim hewwe ’t niet? Dan krij ik wel pakkys Sunkist. Dat komt dicht in ’e buurt.” Goeie, der bin ik weer. Ik most…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Kaptain

‘As et zwart in et woater komt…’ Een sin, meer waar d’r niet foor norig om de dichter in Cornelis Kapitein opstaan te laten. Kapitein (56) – nomen est omen : seebonk an wâl, groat liif en klaine fonkeloochys, ’n rejale grize beerd en ’n even rejale lach – komt fan Urk. Doe’t hij as…

Lees meer

Kassettebândsy

Ja hoor, d’r hoeft ok maar ergens ’n seldsem beest om te strúnnen of elkeneen gaat der hine om soa’n besy te spotten. At d’r befoorbeeld in Spannum ’n langpoat sonder poaten rôndfliigt, dan flige de mînsen der massaal op ôf. Fleden week gongen d’r heel feul mînsen spesjaal na de haven fan Harlingen omdat…

Lees meer

De Bildtse skeurkalinder fan Bildts Aigene is út

Wij kinne ’t mis hewwe, maar neffens ôns is d’r nag nooit ’n Bildtse skeurkalinder útkommen. Jawis, bij ’t soad Bildtse jaregkalinders binne d’r de lêste jaren útbrocht, maar ’n Bildtstalige skeurkalinder nag niet, dinke wij. Hoe dan ok: wij wete in elk gefal seker dat d’r nag nooit eerder ’n skeurkalinder fan ’t jaar…

Lees meer

Nijs fan Bildts Aigene: kaartaksy en bieb 100 jaar

Goeie Bilkerts, niet-Bilkerts en ândere belangstellenden. Wij hewwe twee nijtsys foor jim. Prachtige aksy Kerst- en Nijjaarskaarten Wij hewwe nou ’n aksy: tien kaarten foor tien euro! Dat geldt ok foor de Kerst- en Nijjaarskaarten. Bibletheek 100 jaar Op woensdeg 6 oktober e.k. bestaat de bibletheek in St.-Anne hondert jaar. Fansels mot dat fierd worre…

Lees meer