Lekkers

Lekkers

Twee weken leden maakte Lidl bekind dat se drekt ophouwe met ’t ferkopen fan sigretten en tebak in hur winkels. Ik bin sels nooit ’n roker weest, maar hoe’t ’t nou an bannen laid wort, fyn ik al overdreven. Sels dink ik dat aansen alkohol an ’e beurt is. Dat der ’n hetze teugen komt. Dat sil beginne at de sportkantines niet meer drank ferkope mâge. Beraid jim der maar fast op foor.
Hoe lang sil ’t nag dure foordat de drank krekt as tebak út ’t sicht achter de baly staat in ’e súppermet? Dan ferdwine de sliterijen.
Over soafeul jaar sait ’n man teugen syn pakesêger: “Sil pake dij ’s wat fertelle? Froeger, h’n. waren d’r sliterijen.” De pakesêger siet syn pake niet begripend an en fraagt: “Sliterijen? Wat waren dat, pake?” Pake sucht even en lait ’t út: “Nou, jonge, dat waren winkels der’t je allenig maar drank kope konnen en âns niet. ”De jonge siet syn pake an met ogen as tafelbordys. “Waren d’r froeger écht winkels der’t je allenig drank kope konnen?”, fraagt hij fol ongeloof. Pake sait niks, maar knikt alleen. Hij sit met syn hoofd bij froeger.
Maar d’r is fanoffend gyn tiid om te dromen over froeger, want wij motte feerder. Want komme d’r dan ok hele ôfskrikkende teksten en ôfbeeldings op ’e flessen te staan? Ferskriklik antaste levers befoorbeeld. “Drank leidt tot verschrompelde lever” of sokssoawat.
Dus dan komt d’r ’n hele rij frij in de súppermet. Nou, die wort nag klainer, dink ik, want ik sien se overal foor an. Se? Ja, de mînsen die’t ongesond etenspul in ’e ban doen wille. ’t Is niet meer de fraag àt, maar wànneer ’t snôbersgoed en sjips aansen niet meer soa te krijen is in ’e súppermet.
Draafstou nou niet wat te feul door? Loof my nou maar. De meeste gangen in ’e winkel sille aansen leeg weze. Wij leve namelik in ’n maatskappij der’t alles ônder ’n fergroatglâs laid wort. En dat men overal teugen is.
Fansels, snôbersgoed is ok niet goed, maar al lekker. Maar ik dink echt dat over soafeul jaar ’t snoep an bannen laid wort. ’t Sil gelaidlik gaan, maar komme sil ’t d’r. Der bin ik fan overtuugd.
Je hoeve maar wainig fantasy te hewwen at je wete watfoor ôfbeeldings d’r op de kleurloaze púdsys snôbersgoed komt te staan: kyndergebitsys. Nou, ja gebitsys… Meer wat d’r nag fan over is. En dan de tekst op Frys snôbersgoed: “Sjuch, dut is Joske, hij had nag maar ien toske.”
En hop, weer twee rijen leeg in de winkel. Nou wort de winkel wel feulsten te groat foor die ândere produkten.
Echt, beste lústeraars, ik hoop dat ik ’t helendal mis hew, maar dat d’r fan die freaken blive, die’t ’t meskien al goed bedoele, maar ’t leven fan ’n prot ândere mînsen diep en diep ongelukkig make.
Maar ik wil jim niet ’n swart gat inprate dat ik hou maar op foor fandaag. Ik sou sêge, nou’t ’t nag kin: nim d’r even een! Ok al is’t nou nag maar offens teugen half negen.

Omrop Fryslân – 19-10-2021 – Jan de Groot