Kassettebândsy

Ja hoor, d’r hoeft ok maar ergens ’n seldsem beest om te strúnnen of elkeneen gaat der hine om soa’n besy te spotten. At d’r befoorbeeld in Spannum ’n langpoat sonder poaten rôndfliigt, dan flige de mînsen der massaal op ôf.
Fleden week gongen d’r heel feul mînsen spesjaal na de haven fan Harlingen omdat se de walrus sien wouwen die’t gewoan ’n dachy in Harlingen waar om te bekommen.
Maar sil’k jim ’s wat fertelle? Ik wil ’t niet over die walrus hewwe. Welni. Maar ’t is al ’n mooi bruchetsy naar ’t onderwerp fan deuze week. Want ’t waar ommers John Lennon, doe nag Beatle, die’t ’t nummer ‘I’am the walrus’ skreef en song.
En die John Lennon waar fleden week in ’t nijs sonder dat-y der sels wat an kon doen. Kon ok niet, want hij is hest al 41 jaar doad.
’t Gong d’rom dat d’r ’n kassettebândsy, met derop ’n geluudsopname fan John Lennon, op ’n failing in Kopenhagen 50.000 euro opleverd het. Herhaal: 50.000!
Op ’t bândsy staat ’n intervjoe met Lennon, is te horen hoe’t-y gitaar speult en de nummers Give Peace a Chance en Radio Peace singt. De opname duurt ’n half uur en is in 1970 maakt deur fier sestynjarige Deense tieners foor de skoalkrant.
Ongelooflik… Dat soks 50.000 euro opleverd. Ik kin der niet bij. Dat je soafeul sinten over hewwe om dut an te skaffen. Dan motte je ècht met je sinten ferlegen weze, souwen je sêge. Begryp my niet ferkeerd, ’t gaat mij niet om John Lennon, want soks gebeurt wel faker met dooie popartysten, maar at je dochs swimme in ’t geld, geef ’t dan an de mînsen die’t d’r just heel feul ferlet fan hewwe. Want wat die rike mînsen nou doen, is sinten útgeve om ’e nocht. En ’t achterbakse is ok nag dat se hest nooit hur naam priisgeve, maar dat se op ’e failing anonym blive wille.
Om misferstannen te foorkommen: ik bin ’n ongelooflik popmezykliefhewwer en fooral fan mezyk út ’e jaren sestig ant begin jaren tachtig, maar ik kin d’r gewoan niet bij dat men soafeul sinten útgeeft foor wat ’n beroemdhyd ooit deen het. In dut gefal fast ’n slop bakfisintervjoe en wat getokkel op ’n gitaar. Maar ja, ’t is John Lennon, h’n, en dan levert ’t inenen 50.000 euro op. Reken d’r maar op dat ’n plok haar fan him of hokker dooie artyst dan ok dúzzenden euro’s oplevere sil.
Ik wil ’t nag ’n keer sêge: de anonimen, riken in dut gefal, kinne beter hur sinten bestede an aarme mînsen of goeie doelen. Ik kin hur soa ’n paar goeie doelen op ’n briefy geve. Dat briefy sil nou nag niks werig weze, maar at ik aansen wereldberoemd op ’t Bildt bin en doad, want dat is ’n foorwaarde, dan…. dan… is’t ok nag niks werig. Gyn gek sou d’r wat foor geve. Dat sou ik sels ok niet doen… Ik sou gek weze. Ant nije week.

Omrop Fryslân – 05-10-2021 – Jan de Groot