Nijs fan Bildts Aigene: kaartaksy en bieb 100 jaar

Goeie Bilkerts, niet-Bilkerts en ândere belangstellenden. Wij hewwe twee nijtsys foor jim.

Prachtige aksy Kerst- en Nijjaarskaarten
Wij hewwe nou ’n aksy: tien kaarten foor tien euro! Dat geldt ok foor de Kerst- en Nijjaarskaarten.

Bibletheek 100 jaar
Op woensdeg 6 oktober e.k. bestaat de bibletheek in St.-Anne hondert jaar. Fansels mot dat fierd worre en de ôfdeling History fan Bildts Aigene fiert ’t fesy in de bibletheek met. Sij binne d’r foor jim fragen en opmerkings. Ok kinne jou je aigen Bildtse foto make late met ’n ‘green screen’
’t Begint om 10.00 uur met mezyk en taart.