Flachys te koop bij Bildts Aigene

Lessen kwam ’n bestuurslid fan Bildts Aigene bij de kassa’s fan ’n súppermet ’n man teugen die’t in ’n skoetmobyl sat. Hij had ’n Frys flachy an syn ferfoermiddel hangen. ’t Bestuurslid hoorde dat deuze man Bildts prate en knoopte ’n praatsy an. “Aigenlik had d’r ok ’n Bildts flachy an hange motten.” De man…

Lees meer

Foorsitter Coos van Kooten nimt ôfskaid

Na ’n perioade fan seuven jaar het Coos van Kooten dînsdeg 20 oktober l.l. ôfskaid nommen as bestuurslid fan Stichting Bildts Aigene werfan de leste fier as foorsiter. Met ’t fertrek fan deuze innimmende en fryndlike Coos ferdwynt ’t langst sittende bestuurslid fan ’t teugenworige bestuur. Ok bij Stichting Ons Bildt, de foorloper fan Bildts…

Lees meer

Bildts Aigene deelt mondkappys út

Fijf bestuursleden fan Bildts Aigene deelde dînsdegoverdâg mondkappys út in ’t sintrum fan St.-Anne. Dut in ’t kader fan de Taalkampanje fan gemeente Waddenhoek. Foto: Jelke de Jager    

Lees meer

De Taalkampanje dendert deur

(Foto: Jelke de Jager) De taalkampanje in gemeente Waddenhoek is nou drie weken onderweegs. En wij mâge wel sêge dat ‘t ’n súkses is. D’r wort feul andacht geven an deuze kampanje en de leden fan ’t gemeentlik taalplatform en dernaast nag feul meer frijwiligers gaan letterlik de dyk op. Soa worden ôflopen week befoorbeeld…

Lees meer

De kursus Bildts voor niet-Bildtstaligen zoekt nog een paar deelnemers

De groep foor de Bildtse kursus foor Bildtstaligen is fol. Der binne wij och soa wiis met. Maar de Bildtse Kursus foor niet-Bildtstaligen kin nag wel wat kursisten brúkke! De mînsen die’t al ’n hutsy twivele wille wij ’t leste doutsy geve: geef jim op, want ’t is och soa leersem en nag gesellig ok.…

Lees meer