Flachys te koop bij Bildts Aigene

Lessen kwam ’n bestuurslid fan Bildts Aigene bij de kassa’s fan ’n súppermet ’n man teugen die’t in ’n skoetmobyl sat. Hij had ’n Frys flachy an syn ferfoermiddel hangen. ’t Bestuurslid hoorde dat deuze man Bildts prate en knoopte ’n praatsy an.

“Aigenlik had d’r ok ’n Bildts flachy an hange motten.” De man had drekt syn antwoord klaar: “Och, heden ja, hest helendal gelyk, maar die binne d’r niet.” Dat most fansels âns. En dat is ok âns kommen, want sont deuze week binne d’r klaine Bildtse flachys te koop. Mooi dochs?

Deuze flachys binne te koop bij Stichting Bildts Aigene in de bibletheek en kosse € 3,00 ’t stik.

(foto: Jelke de Jager)