De Taalkampanje dendert deur

(Foto: Jelke de Jager)

De taalkampanje in gemeente Waddenhoek is nou drie weken onderweegs. En wij mâge wel sêge dat ‘t ’n súkses is. D’r wort feul andacht geven an deuze kampanje en de leden fan ’t gemeentlik taalplatform en dernaast nag feul meer frijwiligers gaan letterlik de dyk op.

Soa worden ôflopen week befoorbeeld mondkappys útdeeld op de middelbare skoalen in Franeker en St.-Anne en foor ankommende week is ’t de bedoeling dat d’r in ’t sintrum fan St.-Anna mondkappys útpart worre an de mînsen.

Wille jim ok de Taalkampanje folge? Dat kin. Graag!

https://www.facebook.com/Mooidynaigentaal

https://www.instagram.com/mooidynaigentaal/

https://www.linkedin.com/company/mooidynaigentaal

#mooidynaigentaal