Stang

Hewwe jim fleden week donderdeg ’t groate nijs ok hoord? De beruchte horisontale stang bij de mânlysfyts ferdwynt! Nou, dat sou ok ’s tiid worre! Dat de fyts wort aansen uniseks.

Ik hew ’t sels nooit begrepen werom d’r al ’n stang weze most bij mânly- maar niet bij frôlyfytsen. Ja, ik weet ok wel dat die stang d’r sit foor de stevighyd. Maar ’t kin dus ok âns, want bij de frôlyfyts is soa’n stang ommers ok niet norig. Der is ’n ândere konstruksy die’t de fyts ok stevig hout en soks had bij de mânly dochs ok kinnen? Dus at ik mijsels goed begryp, dan had die stang d’r nooit hoeven. Klopt.
Foor de frôly hewwe se ’t dus makliker maakt, maar dus niet bij de mânly. Mosten die mânly meskien weer soa norig ’t sterke geslacht úthange? Neffens mij is d’r nag nooit ’n man weest die’t niet ’s ’n keer fan syn sadel skoven is en pynlik konfronteerd worde dat-y ’n man waar.

Maar ’t groatste gefaar fan die stang sit him in ’t op- en ôfstappen. Haiten met ’n kynderstoeltsy achter motte ’n horde-lopersstap make om over de stang te kommen en foor ouwere en kerbintige mânly is de swieper met een been over ’t sadel risikofol.

Soa’n stang bij ’n mânlyfyts is dus gefaarlik, maar dink nou niet dat ’n frôlyfyts sonder gefaren is. Maar dat komt, sêg ik eerlik, deur de frôly sels. ’n Prot frôly stappe namelik gefaarlik op en dat is dus ongemakgefoelig. Foornamelik al wat ouwere frôly gaan met een been op ’e trapper staan, wylst se met de ândere beginne te autopetten, sêg maar. Derna gaat ’t ene been deur de fyts na de ândere kant toe en dan gaan se sitten. ’t Likent wel bobsleeën. Wete jim wat ik bedoel? Mooi.

Gelukkig gaat ’t faak goed, maar ’t kin niet âns of hier komme ’n soad ongemakken út weg. Fan ’e trapper ôfglije dus. Maar ’t kin fansels ok weze dat se d’r nageraden allegaar soa behindig in binne dat ’t minder gefaarlik is as dat ’t likent.
Hoe dan ok: ’t kin feul makliker: set gewoan ’n been an baide kanten fan de fyts, set met een been ôf, kont op ’t sadel en fytse maar. Sien maar, frôly, wat jim met myn adfys doen.

Niet allenig ’t opstappen is gefaarlik an ’t fytsen trouwens en dat hew ik sels letterlik en feguurlik an dyn life onderfonnen. As jonky gong ik met ôns hait achterop de fyts naar ’t lesswimmen toe. En inenen: Pats! Bam! Klaboem Klabats!! Hait en seun dondere om. Jantje kreeg namelik de foeten in ’e spaken. Myn foet waar helendal omdraait. Ik jankte ’n swimbad om mij hine. Ons hait waar gelukkig niet skaind en met ’n tang fan ’e buurloi, worden de spaken om myn foetsy stikken knipt. ’n Ritsy naar ’t sikehuus folgde. En der waar ik nag niet fan die akelige wielen met spaken ôf, want ik worde der ok nag ’s in ’n rolstoel ferfoerd.

’t Is allegaar weer goed beteerd. En ni, die slingerpoat fan mij is der gyn gefolg fan. Soks sit namelik in ’e femily. Wat ’n slingerpoat presys is, lêg ik jim ’n ândere keer wel even út. Ik sil nou eerst even ’n stikky te fytsen. Durfal dat ik bin.

17-08-2021 – Omrop Fryslân – Jan de Groot