Hússybrilledoekys

Op ’t stoit sitte wij nag in ’e tiid fan ’e seumerfekânsy. Dus dan mot d’r even ’n fekânsyferhaal tussendeur, docht ik soa. Late wij hiermet úteand sette: froeger gongen wij, as gesin, ’n stikminnig jaren achternander op fekânsy na Flyland.
Ik loof niet dat ôns hait en mim sokke fekânsymînsen waren, maar dat se dut denen foor de kines, wil’k lo. Fansels, wij waren even mooi fort, maar ik waar dochs altiten weer blij at ik weer thús waar. Wat soks betreft had ik fan myn ouweloi.
Wij satten altiten in hotel Westers. En doe, in de jaren seuventig, waren d’r nag gyn hússys op alle hotelkamers. Wij mosten derom met ’n prot onbekinde mînsen gebrúk make fan deselde hússys.
Krastes. ’t Griisde ôns an. Kyk, wij waren skytskoan en derbij netsys opfoed en ik sêg jim eerlik dat wij derom gau ergens fys fan waren. Ni, smetfrees waar ’t nag krekt niet.
Poerfreemden satten dus allegaar op deselde hússys en niet elkeneen waar fansels even proper, om ’t soa maar ’s te sêgen. Fan die skoanmaakdoekys die’t je nou in ferskillende maten, geuren en fochtighyd kope kinne, waren d’r doe nag niet.
Maar ôns mim had gelukkig al ’n ândere oplossing bedocht. Ik weet niet at die oplossing fan doe teugenworig nag wel bestaat. Ik dink sels fan niet. Ans sou ’t mij och soa ferbaze met de nijs al noemde skoanmaakdoekys die’t d’r nou binne.
Ons mim had… hússybrilledoekys met. Herhaal: hússy-brille-doekys. Dat waren hele grote stikken pepier met de ovale form fan de hússybril. En in ’t midden sat fansels ’n groat gat. Dut stik pepier mostest dan op ’e bril dellêge en dan sitten gaan. Nou is dat makliker said as dat ’t d’r in ’e praktyk an toegong. Je mosten d’r namelik foor sorge dat je drekt sitten gongen, maar ok weer niet te snel, want pepier op ’n glâde bril betekende wegglijgefaar. Dat ’t waar altiten ’n heel oeheden om goed op dut ‘pepieren sadel’ te kommen. Satstou dan aindlik goed, dan wouwen je ok niet dat je nag op ’n heel klain stikky kale bril satten, want âns gâf soa’n doeky ommers niks…
Soa gongen d’r dus alle jaren hússybrilledoekys met. Aigenlik ’t allerbelangrykste wat d’r metgong!
Maar wat gebeurde d’r derna met ’n brúkt doeky? Neffens mij kônst die gewoan in de pot soademitere en deurspoele. Ni, dat weet ik niet seker. At een mij dat fertelle kin, sou dat mooi weze.
Wat ik jim al fertelle kin, is dat je je aigen hússy thús feul meer waardeerden at je op fekânsy waren. Ik sil ’t jim âns fertelle: ik ferlangde d’r na. Oast West Hússy Best.

Omrop Fryslân – 10-08-2021 – Jan de Groot.