Ofslútting 2019 met Kerstburrel en “ôfskaid” boegbeeld Jan Faber

Frijdegaven 20 desimber l.l. hewwe alle metwerkers fan ’e ôfdeling History fan Bildts Aigene ’t jaar 2019 ôfsloaten met ’n burreltsy en ’n happy. Weer ’n drok jaar achter de rûg, met hoogte- en dieptepunten. Een fan ‘e metwerkers fan ’t eerste uur, Johannes Post, het de striid teugen ’n slopende sykte ferloren. Wij sille him misse, met syn ferhalen, syn groate klompen en galges. ’n Fijn man!

In maart hewwe wij de bestanden en boeken fan Minnertsga overdeen an ‘Minnertsga Vroeger’. In ’t belaidsplan fan Bildts Aigene staat dúdlik omskreven dat alleen de saken behartigd worre die’t fâle binnen de grînzen fan ’t Bildt fan foor de herindeling fan 1985. De baide ferteugenwoordigers fan Minnertsga weune nag wel de fergaderings fan History bij, omdat d’r nag wel wat overlap is in ’e werksemheden en omdat ok de fysike materialen krekt as foto’s nag in St-Anne binne.

De woensdegoverdâgs worre de ene keer drok besocht, de ândere keer is d’r wat minder anloop. Maar ’t sit ’m fansels niet in ’e kwantiteit, maar in kwaliteit! D’r wort mooi spul brocht, mooie en soms angripende ferhalen anhoord en in ’e meeste gefallen kin d’r antwoord geven worre op ’e fragen fan ’e besoekers.

Op woensdeg binne de metwerkers drok doende met ’t infoeren fan foto’s, fan ’t ferwerken fan inkommen spul, maar ok met ’t inrichten fan fitrines, ’t klaarsoeken fan spul foor de tintoanstelling ankem jaar in ’t kader fan 75 jaar befrijding, motte lezings foorberaid worre en gaan soa maar deur.

Al dut werk kin niet gebeure sonder frijwillige metwerkers en derom komme wij an ’t eand fan ’t jaar even bijnander; bijprate, dranky, happy en kerstpakket. Niet ferkeerd dus.

Dut jaar worde d’r ôfskaid nommen fan ’t boegbeeld fan History: Jan Faber. Jan maakt sont 2003 deel út fan eerst ’t Bildts Dokumintasysintrum, nou Bildts Aigene. Met syn karakteristike kop en snor wist elkeneen wie’t Jan waar. Hij ferteugenwoordigde ’t Bildt in woord en daad, weet heel feul fan ’t Bildt en syn beweuners. Jan syn lyfspreuk is “De kop d’rfoor” en dat tegeltsy kreeg-y met bij syn ôfskaid, naast ’n kaart fan ’t Bildt, ’n kerststikky en fan ’t bestuur fan Bildts Aigene de paraplú met ’t logo, ’n kollektorsitem soa starigan.

Jan gaat niet helendal fort gelukkig. Hij wort nou frijwillige frijwilliger. Aansen betrokken bij ’t projekt 75 jaar befrijding, en ok op woensdeg sil-y nag wel regelmatig lâns komme. Maar at-y te fytsen gaat met ’e muts op die’t-y kreeg fan Rennie Steensma, dan wete jim ’t: Jan is bútten dienst!

De metwerkers hewwe nou even fekânsy, maar fan woensdeg 8 jannewary ôf gaan se weer met frisse moed feerder met ’t fersamelen en beskikber stelle fan alles wat ’t Bildt(s) betreft.