‘Bildtse-Kultuurpriis’útraikt in rechtstreekse útsinding fan ‘Even Bildts’

In ‘De Utwyk’ in Nij Altoenae waar ’t op saterdeg 28 desimber behoorlik drok. Dat maakte de overdâg al foor ’n part slaagd. En de útsinding fan ‘Even Bildts’, rechtstreeks fan krekt noemde onderkommen út, maakte de slaagde overdâg helendal kompleet.

’t Eerste uur keek ’t radioprogramma werom op 2019. ’n Stikminnig gasten sorgden foor ’n lach in de saal. Dat is altiten ’n goed teken. De besoekers, en fast ok de lústeraars, genoaten in elk gefal.

In ’t tweede uur alle andacht foor de útraiking fan de ‘Bildtse-Kultuurpriis’. Jan de Groot fan ‘Bildts Aigene’ en lid fan de sjury opende dut uur en lâs derna ’t sjuryrapport foor. Derna waar ’t wethouwer Jan Dijkstra die’t ’t woord kreeg en an ’t eand fan syn ferhaal overhandigde hij de presintatoren Klaas Dankert, Jan Kerkstra en Pé Stienstra de sjek met derop € 500 en de oorkonde. Fansels kregen se ok blommen út hannen fan de sjuryleden Dieuwke Althuis en Thea de Groot. Ok Geert Rienks en Johannes Bleker, de regisseur en technikus fan ’t programma kregen fansels blommen.

Doe kwammen d’r toespraken fan Dirk Reitsma, presintator fan ’t eerste uur, en fan Tinus Boomstra, foorsitter fan Radio ‘Eenhoorn’. ’t Is seker even leuk te fertellen dat noemde Dirk en Baukje van der Meer, ok oud-presintator, ’t uur fan de útraiking presinteerden.

Tussen de toespraken deur, maar ok in ’t eerste uur trouwens, waar d’r ’n optreden fan ’t duo Sybe Krol en Marjan Giesing. En spesjaal waar ’t optreden fan Baukje Leeuwen, dochter fan oud-presintator Dirk Leeuwen; ok fan ’t eerste uur, en partner. Sij songen ’n lietsy.

Feerder waar d’r fansels ’n happy en dranky dat fersorgd worde deur de frijwilligers fan ‘De Utwyk’. Dat waar poerbest foornander.

Op de foto f.l.n.r: Klaas Dankert, Pé Stienstra, wethouwer Jan Dijkstra, Johannes Bleker, Jan Kerkstra en Geert Rienks (foto: Jelke de Jager).