Ouwejaarssjo ‘Even Bildts’ met derin ok útraiking Bildtse-Kultuurpriis

Na fleden jaar St.-Anne andeen te hewwen, wykt ’t hele gebeuren fan ’t programma ‘Even Bildts’, winner fan de Bildtse-Kultuurpriis, dut jaar út na ‘De Utwyk’ in Nij Altoenae. Der fynt de tradisjonele ‘Ouwejaarssjo’ plak. Jawis, ’n rechtstreekse útsinding. En wanneer hewwe wy dat? Dat sil op saterdeg 28 desimber e.k. fan 15.00 – 17.00 uur gebeure.

Weromkike op 2019
In ’t eerste uur komme onder ândere de folgende gasten an ’t woord: Sieb Miedema fan Plaatselijk Belang Nij Altoenae; Andries Hogenhuis met syn ‘Kyk op 2019’; femily De Groot út St.-Jabik, Leendert Nauta út St.-Anne en Auke Kooistra fan Ouwe-Syl.

Utraiking Bildtse-Kultuurpriis
’t Tweede uur, fan 16.00 – 17.00 uur sil helendal in ’t teken staan fan útraiking fan de Bildtse-Kultuurpriis. In dut uur sil wethouwer Dijkstra de priis rechtsreeks op radio útraike. Dat is noflik foor de lústeraars die’t spitig niet in de gelegenhyd binne om del te kommen in ‘De Utwyk’. O, hadden wy dat nag niet said? Elkeneen is fan 15.00 uur fan harte welkom om lâns te kommen die saterdeg in ‘De Utwyk’ in Nij Altoenae.

Werom na de útraiking: naast de wethouwer sille d’r ok gastprekers weze. Dirk Reitsma is de man fan ’t eerste uur en hij sil der fast wat over fertelle. Feerder hout Tinus Boomstra, foorsitter van ‘Radio Eenhoorn’ ’n praatsy.

Mezyk
En ok dut jaar is d’r weer ’n mezykoptreden. Dut jaar sille Sybe Krol en Marjan Giesing speule. Dat komt fast goed!

’t Sou fansels mooi weze at jim even delkomme. Binne jim niet in ’e gelegenhyd om te kommen, lúster dan na de radio na ‘Even Bildts’, souwen wy sêge.

Even Bildts’, saterdeg 28 desimber 15.00 – 17.00 uur, Radio Eenhoorn 107,5 FM