Nomineer deuze week nag foor de Bildtse-Kultuurpriis

Blikstynders, mînsen, wat is dut nou? Nou is d’r tweekeer gyn Bildtse-Kultuurpriis útraikt deur jim-wete-wel, en nou kin deuze priis weer útraikt worre, maar krije wij ant nou toe nauliks nominasys fan jim. Dat is dochs al wat núvver…

Maar meskien is’t jim even deurgaan om’t jim ’t even drok hadden. Gelukkig kinne jim nag nominere ant 17 oktober e.k. Dus deuze week nag! Wij sille in elk gefal wakker wiis weze met jim nominasys.

Hieronder nag even ’t persbericht:

 

De Bildtse-Kultuurpriis is bestimd foor die persoan of die groep die’t ’n besondere bijdrage levert an de kultuur in ’e streek ’t Bildt; in de rúmste sin fan ’t woord. De priis sil an ’t eand fan ’t jaar útraikt worre.

’n Sjury beoordeelt ’t werk fan persoanen/groepen die’t foor de priis in anmerking komme. De kriteria die’t bij de beoordeling hanteerd worre, binne:

*D’r mot ’n relasy weze tussen ’t werk en ’t Bildt;
*’t Werk mâg soawel fan kortlopende as langdurige aard weze;
’t Mâg soawel beroepsmatig as niet beroepsmatig werk weze;
*’t Werk kin soawel skeppend as oorspronklik weze.

De kriteria die’t de sjury hanteert, komme d’r op del dat ’n persoan/groep ’n Bildtse-Kultuurpriis krijt foor ’t werk dat hij/sij doet of maakt binnen de Bildtse Kultuur. ’t Gaat derbij soawel om de inset fan de betrokkene(n) as de inhoud fan ’t werk sels. In baide gefallen mot ’t d’r omgaan dat de Bildtse kultuur dermet beforderd wort.

’t Spreekt foor himsels dat jou ok jousels of aigen ferening foordrage mâge foor de priis. Feerder maakt ’t foor de sjury gyn ferskil at ’n persoan of groep d’r al as niet beroepsmatig of permanint met an ’e gang is. Ant eandsybeslút kykt de sjury nag spesjaal na de aard fan ’t werk dat maakt of deen wort foor de Bildtse Kultuur. De aard kin soawel fernijend, ferfrissend as stimulerend weze.

At jou een nominere wille, dan kin dat fansels. Dut kin skriftlik fia de e-post indiend worre: bildtsekultuurpriis@bildtsaigene.nl. Maar jou mâge ’t ok sture na Stichting Bildts Aigene, Beuckelaerstraat 2, 9076 DA in St.-Anne. Elkeneen kin insture ant 17 oktober 2022.