Tresoar op bezite

Dînsdeg 27 septimber l.l. brocht Bert Looper, oud-direkteur fan Tresoar, ’n bezite an ’t Bildt. Bert had bij syn ôfskaid fan Tresoar angeven dat-y wel “on-toer” wou om in ’e provînsy ferhalen te fertellen. De útnoadigende organisasy, in dut gefal dus Bildts Aigene, mocht angeve wer’t ’t ferhaal over gaan sou.

Omdat Bildts Aigene ankem jaar in ’t teken steld het fan De Slikwerker froegen wij Bert der over te fertellen. Bert gâf an dat d’r al feul over bekind waar (nooit genog trouwens) en dat-y derom ok fertelle sou over de ontwikkeling fan de Frise en fansels Bildtse identiteit.

’t Worde ’n heel noflike en leerseme aven. Bert is ’n onderhouwende ferteller, met ’n mooie stim. Hij begon met ’e Middeleeuwen doe’t Frysland nag onôfhanklik waar en ’t sels foor ’t sêgen had. Feerder in ’e tiid feranderde dat allegaar, en an ’e hând fan teksten in ouwe en wat nijere boeken nam Bert ôns met deur de eeuwen hine.

Hij had foor de anwezigen ok de fraag hoe’t je ’t Bildt sien: as aparte enklave met nadruk alleen op ’t Bildts, of as groater geheel fan de regio Waddenhoek, of sels Nederland of Europa. Neskierig om te horen wat de menings waren.

Ali Bronger bedankte Bert foor deuze interessante aven en hij kreeg as dank wat Bildtse produkten met: krakeneuten, ’n flessy Syls Geluk met QR-koade soadat-y dan ’t fersy “Geluk, geluk” fan Jan de Vries te horen kreeg, ’n potsy sjem en, heel neskierig: ’n mok met de ôfbeelding fan de Slikwerker.

In ’e nasit met ’n sappy of burreltsy worde d’r nag arig napraat over de Bildtse identiteit en fansels ok ândere saken.
Foor wie’t niet weest het, jim hewwe wat mist!

En derom: let op ôns folgende aktiviteiten. Sien derfoor op ôns websait, Facebook en in ’e kranten.