Kollum kursisten (6): Marten Dijkstra

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer de lêste en die is fan Marten Dijkstra.

Kollum kritikaster

Frijdegavens sit ik faak met myn kammeraten in ’e kantine fan vv St.-Anna. Wij drinke d’r dan ’n paar glassys en soms wat meer. Wij hewwe ’t dan over fan alles en nag wat. ’t Ene momint hè wij ’n prot lol en skeure wij ôns de bússen út, ’t ândere momint binne wij an ’t harsensskrâben of hange wij nander in ’e bek. Maar roezy wort ’t nooit.
Twee fan myn kammeraten, Paul Feenstra en Jan de Groot, die’t ik frijdegavens regelmatig tref en dernaast nag wel faker, skrive baidegaar ’n kollum foor op ’e sait fan ’e vv. Jan skriift syn kollum onder ’e titel ‘Klien Sjiet’ en die fan Paul hyt ‘Dropskot.’ Eerlik said: ik hè d’r niet soa feul met. Met hur kollums, bedoel ik dan.
Hur dinkwize, mening en wat se allegaar intressant fine of niet, weet ik na al die jaren wel. Dat hoef ik niet deur hur kollums befestige te laten. Al hè ik we ’s docht om kollumkritikaster te worren bij de vv. ’n Soort fan Angela de Jong, die tillevizyresinsint fan’t AD, maar dan foor kollums. Want eerlik said, fakentiids fyn ik d’r ok wel wat fan en hè ik soa ’n mooie mooglikhyd om die mânly in ’e bek te hangen.