Kollum Gerard de Jong: Influencers

’n Dútser die’t op TikTok an 420.000 folgers sien laat fan hoe’t hij skildert. ’n Roemeense vlogger met hest 290.000 folgers. ’n Nederlâns maisy dat 110.000 folgers ôns lând sien laat. De groep influencers die’t hier ’n week lang waar op útnoadiging fan de European Influencers Academy beston út jongeloi, faak tieners nag.

Ik waar froegen om op de Swarte Haan wat te fertellen over ’t ontstaan fan ’t Bildt, de taal, ’t striidteneel fan netuur en landbou. Se waren niet na Frysland kommen om hur duckface te perfeksjoneren, maar pakten om met groate thema’s as klimaatferândering, nepnijs en filterbubbels.

Ik kin mij niet foorstelle hoe’t ’t is om je as 18-jarige dâg in, dâg út an hondertdúzzenden mînsen te toanen. Wat toane je, en wat niet? Welke ferzy fan jesels late je sien? Komt ’t wel goed met de jeugd? Ik foelde mij soawel oud as oplucht bij de gedachte an ’t make motten fan dat soort keuzes.

Dos maakte de moeting mij selsbewust. ’n Popy-jopy shirt antrekke en d’r sjofel bijlope? Ni, nooit as ouwe sak pretindere een fan hur te wezen. ’n Band-shirt fan Steely Dan, dat

’n parody is op ’n Sonic Youth shirt, aigentiids iroanys. Se souwen de bands niet kinne, al docht ik ok: ‘Werom gaan ik d’r fanút dat sij Steely Dan of Sonic Youth niet kinne?’.

Utaindlik trok ik gewoan maar ’t lichtblauwe bloesy met kleurrike roazen út de kas. Represintabel maar frifoal; korte mouwen, maar sonder d’r as ’n ferdwaalde toerist op aigen booiem út te sien.

‘In ’e broek, of los?’, froeg ik Mirjam.

‘Niet soa mipe’, saai se. ‘Atst ’m los wilst, doest ’m los. En âns stopst ’m d’r bij in.’

De son skeen optimistys op de Swarte Haan, de wyn houde de ankondigde boien nag even boven ’t Wad. Over de Nije-Dyk kwam de bus met de tien influencers, en in hur bústillefoans nag ’s ’n half miljoen paar ogen. Ik stelde mij bij de busdeur op en groette de nag wat sluge jongeren doe’t se foet op de Bildtse klaai setten.

‘Nice shirt!’, saai ’n maisy drekt doe’t se de bus útstapte en mij de hând gâf.

’t Komt wel goed met de jeugd.

Bron: Leeuwarder Courant, Gerard de Jong, 14-06-2022