Kollum Gerard de Jong: Onrust

De berichys flogen over en weer, in ferskillende app-groepen met frynden en werkrelasys, doe’t de prevînsy bekindmaakte dat se foor € 7.2 miljoen ’t mes in de aigen begroating sette. De swaarst troffen post is – quelle surprise – taal en kultuur. Fan 2025 ôf wort d’r jaarliks 1.6 miljoen euro op kort. Onrust.

D’r is gyn goeie menier om besúnnigings an te kondigen, maar al ’n hele minne menier. Soa-as hier. Wêrom 1.6 miljoen euro, en niet de helft, of ’t dubbele? Wie wort troffen, wie blyft bútten skot? ’t Is niet dúdlik; inkeld wete wij dat de keesskaaf d’r ’n dik plak ôfskraapt. De provînsy het, klinkt ’t, keken na wat hur wetlike taken binne. Alles derbútten is feugelfrij ferklaard.

De LC tekende op dat Omrop Fryslân en de Stellingwarver Schrieversronte freze motte. Fan ânderen hoorde ik weer tunoverstelde geluden. En dat is ’t ’m nou krekt: wij wete ’t niet. En dus is ’t groate spekuleren begonnen. Der hoort de aigen winkel met hând en

tan ferdedige bij. Kultuurdeputeerde Sietske Poepjes kin hur klaarmake: se sil fan alle betrokken instellings, klups en lobbyïsten bezite krije. Want: at d’r besúnnigd worre mot, dan dos liever bij de ânder, niet bij mij.

’t Had niet op ’n beroerder momint kinnen, nou’t soawel de kultuur- as de taalsektor – op útdruklik fersoek fan dieselde prevînsy – nou aindlik ècht an ‘t “opardbeidsjen” binne en werke an ’n bestindige fizy en feergesichten. In de kultuur – sien Arcadia – en in de taal, met befoorbeeld de kinnisinfrastruktuur, der’t soawat alle Frise instânsys die’t hur met taal doende houwe metnander an ’n netwerk bouwe en echt wat delsette.

Der is met ’t niet-onderboude verdict fan 1.6m euro nou ’n bommetsy ônder laid.’t Ondermynt de presessen die’t met feul moeite, maar fanút ’n diepe passy foor de saak, in gang set binne. ’t Gefaar draigt dat je in ’t plak fan de hannen te skudden jùst êrmtakkerij krije, omdat elkeneen foor aigen parochy preekt.

’t Bestaat niet dat se an de Tweebaksmarkt niet wisten dat dut tot ’n soad ônrust laidde sou, dus frage je je ôf: werom? En werom soa?

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong, 31-05-2022