Kollum kursisten (5): Lisette Boonstra

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Lisette Boonstra.

At elkeneen even ’n kollum skrive wil…

Dat is aigenlik niks foor mij, want in ’n kollum skrive je wat persoanliks of je geve je mening ergens over. Dat hang ik liever niet an ’e groate klok, want de reaksys fan mînsen binne faak niet foor de poes.
Maar dochs sit ik hier nou te prakkeseren wer’t ik dan over skrive sil. Ik hew gyn idee. Mot ik wat skrive over wat ik beleefd hew? Of over myn kines? Myn werk? Over de kursus Bildts? Of doen de ânderen dat ok al? ’t Mot ok ’n bitsy orizineel weze, fyn ik.
Ik hew ok op internet socht om leuke onderwerpen, maar sonder súkses. Hoe langer at ik d’rover nadink, hoe kûnstiger at ik ’t fyn fan ’e mînsen die’t alle weken ’n kollum skrive foor befoorbeeld ’n tydskrift of ’n krant. Alle weken deuze keuzestress met ok nag de tiidsdruk, want de krant of ’t tydskrift kin niet wachte fansels om’t de skriver fan ’e kollum gyn inspirasy het. Ik foel nou ok wel druk, want ik mot wat bedinke om te skriven en der wort ’t niet makliker fan.
Ik hew ok ’s ’n keer ’n gedicht skreven in ’t Bildts foor ôns mim. Doe kwam eerst ’e inspirasy en derdeur ’t idee om ’t in ’n gedicht om te setten. Midden in ’e nacht kwammen ’e regels in mij op en hew ik se gau in myn tillefoan set om se niet te fergeten. Ik gaan d’r niet fan út dat soks nou weer gebeure sil. ’t Sou al wat weze, maar dan kin ik altyd nag ’n kollum skrive, want dut ferhaal begint ok al ergens op te likenen, al sêg ik ’t sels.
Om dochs nag wat andacht an ’e kursus te geven: ik hew ’t na myn sin had. Wij, as kursisten, hewwe ’t de meester en juf niet altyd maklik maakt, maar wij hewwe feul leerd over de Bildtse taal,en dat waar útaindlik de bedoeling. ’t Waar heel spitig dat wij deur korona ’n hutsy gyn les krije konnen, maar gelukkig hewwe wij ’t weer oppakke kinnen en slútte wij de kursus allegaar met súkses ôf. En mochten je nag ’s twivele at ’t nou met of sonder dakky is, kies dan degene die’t je sels ’t bêste fine, want 9 fan ’e 10 keer mâg ’t baide!