Kollum Gerard de Jong: ’n hotel

At je út de koffer leve fâle ândere saken je op, stelle je jesels ândere fragen, dinke je ândere dingen.

De lift skoat omhoog. Ik keek naar ‘t skermpy dat ‘t ferdiepingsnummer angâf. De nummers rôlden as fruit op ‘n gokkas foorbij, soa hard gong ‘t. Bij ferdieping 13 gong hij fol in de ankers. Ik had dos op 16 drukt?

Ja, op ‘t paneel sâg ik ‘t road-omrânde ‘16’-knoppy. De lift had soa’n gang had dat hij drie ferdiepings foor de bestimming al ôfrimme most, te fúl, as een die’t foor ‘t eerst rijles het en ‘t rimpedaal soawat deur de ka

rrossery drukt. Tussen de 15de en 16de ferdieping gong ‘t inenen weer starichysan, as ‘n ouwe man die’t him in ‘n hyt bad sakke laat.

Ik stapte út en keek links deur ‘n panoramarút over de mij nagenog onbekinde stâd út. ‘t Waar wat dizig. Mooi útsicht, maar ‘t lukt in hotels nooit helendal om niet ok jesels weerspigeld te sien. Ik liep na myn hotelkamer en had ‘t idee dat de floer bewoog. Of ik had seebenen, of ‘t gebou bewoog.

‘n Stenene kolos die’t wibelt is gyn arige gedachte, maar liever dàt as dat ‘t an mij lêge sou. Hoge gebouwen, ingewikkelde konstruksys binne soepel in de heupen, se geve met. Se bewege om op ‘t selde plak staan blive te kinnen.

At je út de koffer leve fâle ândere saken je op, stelle je jesels ândere fragen, dinke je ândere dingen. De hotellery blaast ‘t stof fan de râden die’t thús niet in beweging hoeve te kommen en set se piepend en krakend in gang.

‘t Is ‘n freemd poadium, ‘n hotel, met ‘n klinys dekôr, der’t je as klant gyn spoortsy fan de forige gast fine mâge; de hondert freemde koppen bij ‘t broadeten offens, ferbonnen deur sluge oochys; de gastfrijens as transaksy; de mankelikens fan ‘n nagenog lege hotelbar, de mankelikens fan de barman in ‘n nagenog lege hotelbar, avens laat…

Myn kamerpas deed ‘t niet goed. Na ‘t brúkken raakte hij subyt ‘t enige fermogen dat-y hewwe most, syn bestaansreden, kwyt en most-y bij de resepsy opnij ‘kalibreerd’ worre. Na ‘t soafeulste liftritsy op en del waren de seebenen ferdwenen. At je metbewege krije je froeg of laat weer faste grônd ônder de foeten.

Bron: Leeuwarder Courant, 26-03-2024