Kollum Gerard de Jong: Boat drinks!

Bilkert-om-ferens Cees Krottje gâf twee weken leden ’n presintasy op ’t jaarlikse Streektaalkôngres fan de Stichting Nederlandse Dialecten, dat ik as bestuurslid tegaar met ânderen na Franeker haald had.

‘n Puike presintasy over de kommende digitale ferzy fan ‘t Bildts Woordeboek en woordelisten, der’t wij baidegaar met anneks binne. Cees sloat syn presintasy ôf met ‘t welbekinde plaatsy fan Leonardo DiCaprio út Wolf of Wall Street , die’t ‘t glâs heft: ‘Proost!’

Temînsen, dat souwen je sêge, maar de ontnuchterende – rôndút beskamende – waarhyd is dat ‘t Bildts gyn aigen woord foor ‘proost’ het.

Bilkerts sêge ‘t Hollânse ‘proost’. Friezen sêge tsjoch , Basken sêge topa , in ‘t Gaelic is ‘t sláinte . .. ‘t Is mij al langer ‘n doorn in ‘t oog dat ‘t Bildts hierfoor gyn aigen woord het. Cees haalde ‘n kollum fan mij an, út 2019 in de Bildtse Post , der’t ik dut ok al ansneed. Ik opperde doe bij gebrek an beter slik! (de Bildtse ferwizing hoef ik niet út te lêgen).

Leendert Ferwerda wees d’r bij de burrel op ‘t kôngres terecht op dat slikken in ‘t Bildts slokke is. Dan sou slik! slok! weze motte. Suggestys blive welkom.

‘n Hele mooie komt út de film Things to do in Denver when you’re dead . ‘n Bonte fersameling maffiosi en moordners groet nander deur de hândpalms tunnander an te drukken (soa’t je ‘n maat groete at je die in ‘t kesjot opsoeken komme en de hând teugen ‘t glâs drukke). Bij ‘t klinken fan de glâzen of ôfskaid nimme sêge se: Boat drinks .

Boat drinks betekent: súkses, hoop datst ‘t rêdst. ‘t Staat foor ‘t droomde ideaal: soa gelukkig weze levend út ‘t bloederige maffiabestaan te kommen en dan, at alles an de kant is, op ‘n lúkse jacht frij op see omdobbere, ‘n angeltsy útgooie en cocktails drinke. Aindlik geniete fan ‘n welferdiend pinsjoen.

Ik saai ‘t faak met myn tweeling-ommes Frans en Anko. Die leste is na ‘n levenlang in ‘t spier foor deuze krant forige week ôfswaaid en met pinsjoen. As eandredakteur sette hij geregeld deuze kollum op de pagina, docht hij met of wees mij op wat. Ik hoop dat hij de sorg foor goed Bildts an ‘n kollega overdroegen het, maar hoop nag meer dat hij fan syn dagen geniete sil. Dat het-y ferdiend, sônder ooit een omlaid te hewwen (na myn beste weten). Boat drinks , Anko!

Bron: Leeuwarder Courant, 03-10-2023