Frijdeg 20 oktober 2023 wort de slikwerker in ’t sontsy set

Op frijdeg 20 oktober fan 19.30 uur ôf in ‘Ons Huis’ in St.-Anne wort ’t fait fierd dat ’t standbeeld fan de slikwerker feertig jaar op Swarte Haan staat. Dut wort ’n boeiende avend, dat mâge wij gerust alfast sêge, met ’n interessant programma.

Bildts Aigene fon ’t ’n mooie gelegenhyd om de slikwerker in ’t sonnetsy te setten. En dut is in septimber al út eand set doe’t Theun Bouma an Jan Faber bij de Bildtse skoalen lâns gongen om over de slikwerker te fertellen. ’n Stikminnig weken later binne se met de kines ’t slik in weest.

De rest fan ’t slikwerkerprojekt fynt op frijdegavend 20 oktober e.k. plak. Wat kinne jim allegaar ferwachte? D’r is befoorbeeld hierover deur Janko Krist ’n dokumintêre fan ’n half uur maakt en deuze film wort op deuze avend fertoand.

Ok is d’r ’n boek útkommen met ‘In weer en wyn’ as titel. Dut is ’n prachtig naslagwerk over soawel de komst en delsetten fan ’t standbeeld sels as ok ’t werk fan de slikwerkers froeger. In ’t deur Jan de Groot skreven boek, dat € 12,50 ’t stik kost en útgeven is deur Louise út Grou, staan mooie ferhalen, intervjoes en foto’s. Dut boek wort die avend presinteerd.

Kûnstskilder Hendrik Elings het spesjaal foor ’t slikwerkerprojekt ’n prachtig skilderij maakt. Hierfan binne feertig giclées fan maakt en die binne te koop foor € 83,00 ’t stik. Je krije d’r ok nag ’n echthydssertifikaat bij. En Hendrik signeert op de avend sels ’t sertifikaat. Wij kinne ôns trouwens foorstelle dat niet elkeneen weet wat ’n giclée is. Dat is ’n hoogwerige kûnstreproduksy; ’n poster fan hele hoge kwaliteit. ’t Skilderij fan Hendrik wort op deuze avend onthuld. Feerder is d’r ’n borduurpatroan fan de slikwerker maakt. Dut petroan kost € 8,30 ’t stik.

Dus at jim neskierig worren binne, dan binne jim fan harte útnoadigd op 20 oktober e.k. De koffy en thee binne fergeefs. D’r staan dissys der’t je ’t boek over de sllikwerkers, ’n giclée, ’n bordeurpetroan en de skeurkalinder kope kinne. At jim ’t boek of skeurkalinder al besteld hewwe, dan kinne jim se op deuze avend ophale.

Stichting Bildts Aigene staat foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history.