Gaat de kursus foor Bildtstaligen nag wel deur…?

Na ôns forige oproep binne d’r al kursisten bijkommen foor de niet-Bildtstaligen, maar blyft de kursus foor Bildtstaligen spitig genog maar hyltiten op drie steken. At ’t soa blyft, beste mînsen, dan kin de kursus foor ’t eerst sont jaren niet deurgaan. Dat motte wij dochs niet hewwe? Dus niet stinne, hup de drumpel over en geef jim asjeblyft op!

En at jim in ’t ferleden al ’s de Bildtse kursus folgd hewwe, maar jim wille deuze nag ’n keer folge, dan binne jim fansels ok fan harte welkom. Dan kinne jim de boel ok weer wat opfrisse.

Hieronder alle informasy:

Cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen
Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen, het lezen en het spreken van het Bildts in ongeveer 12 lessen. Cursusgeld: € 50,00, incl. lesmateriaal, koffie/thee. Opgave vóór 8 oktober a.s. bij kursus@bildtsaigene.nl of 06-16675779.
De lessen worden op woensdagavond door Anna Leijstra gegeven van 19.30-20.45 uur in de bibliotheek te St.-Annaparochie. Op woensdag 1 november a.s. is de eerste les.

Kursus Bildts foor Bildtstaligen
D’r wort andacht geven an ’t lezen, ’t praten en ’t skriven in de Bildtse taal in ongefeer 12 lessen. Kursusgeld: € 50,00 inkl. lesmateriaal, koffy/thee. Opgave fóór 8 oktober e.k. bij kursus@bildtsaigene.nl of 06-16675779
De lessen worre op woensdegaven geven fan 19.30-20.45 uur in de bibletheek te St.-Anne. Op woensdeg 1 novimber e.k. is de eerste les.