Feul Bildts op ’e jaarlikse gedichteavend

D’r worde weer omraak foordroegen op ’e gedichteavend ôflopen donderdegavend 30 jannewary in ’e bibletheek fan St.-Anne. En allegaar deen se ’t op hur aigen menier en soa hoort ’t ok. D’r waren fansels ferskillende soorten gedichten, úteenlopende onderwerpen en gaan soa maar deur.

Eerst waren d’r twintig deelnimmers, maar deur sykte most d’r een spitig genog ôfsêge. De foordragers lâzen een of meer gedichten foor. Faak waar dut aigen werk, soa’t men dat soa mooi noemt.

’t Heuglike fait waar dat ’t groatste part fan de gedichten in ’t Bildts waar. Dat is ’n goeie ontwikkeling. Feerder ’n stikminnig in ’t Frys en maar ’n heel klain bitsy in ’t Nederlâns. Ok deen d’r twee kines fan groep 8 fan de basisskoal met en dat is fansels och soa geweldig! Sij deen ’t ok prachtig.

Jan Faber, die’t sels ok ’n Bildts gedicht foordroeg, praatte de avend annander en deen dat weer op syn fertroude en humoristise wize.

’t Waar dus ok dut jaar weer ’n mooie en slaagde gedichteavend.

(foto: Jelke de Jager)