De jaarlikse gedichte-aven in de bibletheek in St.-Anne: “Binne jim d’r ok bij?”

Komme jim ok op donderdegavend 30 jannewary 2020 in de bibletheek fan St.-Anne? Dan is namelik de jaarlikse gedichte-avend. En der is altiten feul belangstelling foor. En dan bedoele wij niet allenig ’t antal deelnimmers die’t ’n gedicht foorleze, maar ok ’t publyk laat ’t nooit ôfwete. Der binne wij fansels och soa wiis met.

De avend begint om 19.30 uur. Trouwens, wille jou deuze avend niet allenig publyk, weze, maar ok sels ’n gedicht foordrage wille, dan kin dat fansels altiten. Graag selfs. Hoe meer d’r metdoen, hoe mooier dat is.

Wille jou ’n gedicht foordrage, stuur dan ’n e-post naar info@bildtsaigene.nl. Geef dan ok even deur hoe’t ’t gedicht hyt en wie’t ’t skreven het. Opgeve kin ok deur na de bibletheek te bellen (06-45657383) of der lâns te kommen.

Sien wij jim nije week donderdeg in de bibliotheek? Fijn!

(foto: Jelke de Jager)