Filmoverdâg op 14 febrewary 2020

As kines sâgen wy froeger út naar ’n filmoverdâg. Dan gongen wy op ’n woensdeg naar ‘Ons Huis’ en kregen wy ’n film te sien. En wat goed is, mot ok blive, want… de filmoverdâg bestaat nag hyltyd! Allenig binne de kines fan doe, groater en ouwer worren, maar se kinne nag hyltyd na ’n filmoverdâg.

Want… op frijdegoverdâg 14 febrewary hout Bildts Aigene, ôfdeling History, in ‘Ons Huis’ fan 14.30 uur ôf namelik ’n filmoverdâg.

Wat kinne jim allegaar ferwachte? Wij beginne met ’n film over ’t dorpsfeest in St.-Anne út 1993 en na ’n korte pauze gaan wy over tot… Tsja, hoe sille wy dat nou ’s fertelle… Late wy ’t soa doen: wij noeme ’t de ‘Onbekinde bekinde Bilkerts’. Ja, ’t klinkt wat halfwiis, maar ’t sit soa: wij late foto’s fan allegaar Bilkerts sien. De meesten hierfan sille jim fast kinne en die namen hewwe wij ok, maar d’r binne ok goents werfan wij niet wete wie’t dat binne. Der souwen jim, at jim komme, ôns met helpe kinne. Dus aigenlik is ’t ’n filmoverdâg met ’n soort fan kwis.

Neskiering worren en/of wille jim ôns graag helpe, dan binne jim allegaar fan harte welkom om dut interessante gebeuren met te maken.

Ant 14 febrewary e.k.!