Spul socht foor skoalprojekt 75 jaar befrijding

Bildts Aigene is tegaar met brassband ‘Blaast de Bazuin’ fan Nij Altoenae doende met ’n groat projekt over 75 jaar befrijding, onder de naam “Gedinke en Foorútsien.” In ’e Bildtse Post kinne jim regelmatig leze wat dut projekt krekt inhout: ’t farieert fan ’n foorstelling ant ferhalen, ’n tintoanstelling, mezyk, weromsien op ’e oorlog en ’n projekt foor alle basisskoalen op ’t Bildt.

Bildts Aigene richt hur op ’e tintoanstelling, in ’e skuur fan De Jong op ’e Ouwe-Dyk. Maar omdat wy ’t metnander belangryk fine dat kines ok wete wat de oorlog betekende en nag betekent, is d’r ’n projekt foor de bovenbou fan ’e basisskoalen opset. Dut projekt hout in dat wy met ’n koffertsy met spul na de skoalen toegaan, dat wy ’n ferteller metgaan late, dat wy filmpys sien late en dat d’r foor de skoalen ’n besoek regeld is an soawel de tintoanstelling op ’e Ouwe-Dyk as an ’t ‘Fries Verzetsmuseum’ in Luwt.

Wij hewwe bij de ôfdeling History arig wat spul út en over de oorlog, maar at je ’n stik of tien koffertsys fulle motte, en je wille ’n arige tintoanstellling opsette, dan foele je ’t al ankommen: wij hewwe aigenlik te min spul en derom doen wy bij deuze ’n oproep an jou om ’s te kiken wat d’r nag lait of wat jim hait/mim/pake of bep nag hewwe. Dink hierbij dan an persoansbewizen, bonkaarten, maar ok an kussybânden, knypkatten, ferdústeringslampen, tekstylbonnen, spotprintsys, ouwe radio’s of meskien sels ’n joadester. Ok foto’s binne fansels heel welkom, soawel út ’e oorlogstiid as fan ’e befrijding.

Hewwe jim wat lêgen, en wille jim op die menier methelpe an ’t skoalprojekt, nim dan kontakt op met de ôfdeling History fan Bildts Aigene: info@bildtsaigene.nl of 06-45657383.

At jim ’t spul niet kwyt wille, sou ’t heel mooi weze at wy ’t liene kinne. En at jim op ’n ândere wize methelpe wille, befoorbeeld as ferteller, dan binne jim reaksys ok fan harte welkom.